Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

281

JAARTAL 1890

V Dr Kuyper in 1875 en 1890.

De redactie van het Hand. doet het voorkomen, alsof er twee Dr Kuyper's zouden zijn, de ééne van 1875 en de andere van 1890, en alsof deze beiden op koloniaal gebied tegenstanders zouden zijn.

Het Kamerlid van 1875 zou het standpunt der liberalisten hebben ingenomen, de voorzitter van het Centraal Comité in 1890 op bet handhaven van ons Christelijk karakter in Indië hebben aangedrongen.

Quantum mutatus ab illof

Uiteraard kon dus de liberalistische heer W. K. van Dedem zich zeer gemakkelijk met den beer Kuyper van 1875 homogeen verklaren; en heeft de heer Mackay door eveneens te bandelen, aldus voor bet liberalistisch program van 1875 tegen het gepeperd program van 1890, waarop de heer Van Alphen wees, partij gekozen.

Dat de liberale heer Van Dedem met zijn citaat den heer Mackay een strik spande, is terstond door ons vermoed, en juist daarom betreurd, dat de Minister wel van zijn citaat, maar niet van hetgeen de heer Van Alphen aanvoerde, notitie nam.

Toch zal het aan de liberale pers niet gelukken hierdoor den toestand te vervalschen.

Reeds hierom niet, wijl op allerlei wijs kan worden aangetoond, dat Dr Kuyper op dit gebied in de jaren '70 tot '80 juist evenzoo dacht en sprak als in de jaren '80 tot '90.

Dit kan aangetoond uit zijn toenmalige Kamer-adviezen; maar zelfs daarop behoeft niet gekomen.

Immers het Koloniaal artikel in ons Program, dat door hem opgesteld en onderteekend is, staat juist op het standpunt waarop de Stand, in 1890 stond.

En wil het Hand. meer, welnu de toelichting op dit program in 1878 gegeven, leidt dit punt In met deze opmerkingen:

— „Heeft ons Rijk jegens zijn bezit overzee plichten van voogdij te vervullen; en staat op de rolle dier voogdijplichten bovenaan de gehoudenheid „om het pleegkind zedelijk op te voeden"; dan is ook een koloniaal program van Antirevolutionaire zijde ondenkbaar, waarin de kerstening van Indië geen uitgangspunt zij.

Met klem en nadruk teekenen we dan ook protest aan tegen de vernederende meening, als kon men er tegenover het Christelijkhistorisch beginsel ooit meê uit, door (politiek gesproken) eenvoudig Conservatief of wel Liberalistisch koloniaal man te zijn, en dan nog aan missie te doen bovendien. Neen, bet zuurdeesem behoort in het brooddeeg gemengd, en mag nooit als toegift u

Sluiten