Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1890

302

sprekende in uw eigen taal, en sprekende niettemin met diezelfde deftigheid en majesteit die u in de oude Keurs en Ravesteijns zoo aantrekt. Dit is een Ravesteijn van 1657. Een prachtige huisbijbel.

Zoo wij ons eene aanmerking veroorloven mogen, dan zou het deze zijn, dat het familie-register achter in het boek, wel wat karige ruimte geeft Plaats voor slechts acht kinderen is wel wat weinig.

Behalve deze quarto-editie liggen ook reeds een groot-octavo en klein-octavo ter perse, om gevolgd te worden door nog kleinere uitgaven en een folio-editie voor den kansel.

Van harte hopen we, dat deze uitgave welhaast in al onze gezinnen, scholen en kerken een plaats hebben zal.

'tls zoo dringend noodig dat er een einde kome aan de verwarring in onzen Bijbeltekst en de verwarring die daarvan weer 't gevolg wordt in het spraakgebruik. En hier ontvangt ons volk nu zijn ouden Bijbel uit handen van mannen, die het om hunne uitnemende geleerdheid, om hun eerbied voor het heilige Woord onzes Gods en om hun liefde voor het volk des Heeren — ook in dien arbeid weer zoo kennelijk — ten volle vertrouwt

Fernhout.

Dr Kuyper zelf introduceerde dezen Bijbel in De Heraut van 8 September 1895 met het volgende artikel:

De nieuwe uitgave van den ouden Bijbel.

Terecht is in onze meeste kerkelijke bladen de aandacht gevestigd op den Flakkeeschen Bijbel, die thans voltooid is.

Wat men aanvankelijk niet zoo inzag, heeft men hier meer algemeen begrepen, tw. dat deze uitgave niet op één lijn was te stellen met vele andere uitgaven van den Bijbel, die de laatste halve eeuw het licht zagen, maar dat hier een uitgave van eigen soort werd aangeboden.

Dit verschil ligt niet daarin, dat zij die deze vroegere uitgaven ondernamen, niet In menig opzicht een doeltreffend werk hadden geleverd, en minder recht zouden hebben op onzen dank.

Integendeel, waren de genootschappen en de particuliere uitgevers niet reeds sinds jaren tusschen beide getreden, en had ons volk moeten teren op onzen Gothischen druk, dan zou het van Qods Woord vervreemd zijn geraakt, en in huis en op school en inde kerken zou er een gebrek aan Bijbels zijn ontstaan, zooals nog nimmer gekend was.

Sluiten