Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaartal 1890

312

zegen op deze schoone uitgave en vinde zij met andere uitgaven haar weg in huisgezin, school en kerk. Der Flakkeesche drukkerij, die getoond heeft wat te durven en te kunnen, zij het een voorrecht, dat door hare onderneming en verder pogen het Boek der boeken bij duizendtallen onder het volk verspreid wordt.

In De Heraut van Vrijdag 6 September j.1. is het denkbeeld geopperd: dat de eerstvolgende Synode deputaten benoeme om den tekst te keuren en dan tot zijne invoering mede te werken. Wij weten niet of dit denkbeeld bijval zal vinden. Maar dit weten wij wel, dat uit meer dan een oogpunt bezwaren kunnen rijzen. Het blijft altijd een teêre zaak wijzigingen aan te brengen inden tekst van de Heilige Schrift; wat de een looft zal de ander laken; groote voorzichtigheid is gebiedend noodzakelijk.

Wij eindigen met den wensen, dat God de Heere Zijn zegen gebiede over den arbeid der broederen en dat Hij dien dienstbaar make tot de eer Zijns Naams en het heil van Zion.

Zwolle, September 1895. J. Hessels.

Eindelijk nog een artikel uit Ons Tijdschrift, jrg 1, 1896, blz. 280—283.

De Biblta der H.H. Bavinck, Kuyper en Rutgers heeft ten doel, den ouden Statenbijbel van vóór 2'/2 eeuw met de platen weer te geven in zoodanigen vorm, dat hij bruikbaar is voor het thans levende geslacht Dit nu is geschied door een Bijbel te geven in groot formaat, maar niet zoo groot en kwalijk te hanteeren als de thans daarom min practische Statenvertaling, met duidelijke letter, en met de kantteekeningen in dier voege, dat ze gemakkelijk na te gaan en te lezen zijn. Verder zijn alle veranderingen aangebracht, die de huidige spelling eischt, en ook is de vertaling der woorden, welke het algemeen niet meer verstaat, door anderen vervangen. De platen zijn de oude en natuurlijk ongewijzigd overgenomen. Alleen zijn er ettelijke nieuwe afbeeldingen en eenige goede kaarten (van Dr Woltjer) bijgekomen.

Men heeft hier — het te dunne papier uitgenomen — een flink en bruikbaar werk gekregen, een leesbaren, duidelijk gedrukten Bijbel, die het naslaan vergemakkelijkt en niet te groot is. Ook ziet thans een uitgaaf in kleiner formaat het licht.

Dit alles is zeer goed en toch.... heeft ons deze uitgaaf zeer teleurgesteld.

Bijbels met nieuwerwetsche spelling en nieuwe woorden voor de verouderde hebben we reeds lang. De bewerkers dezer uitgaaf zeggen ons echter, dat zij bij hun wijzigingen naar een vast plan

Sluiten