Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327

JAARTAL 1890

En evenzoo moet men over de kerkformatie, wier geboortejaar van 1886 af rekent, wel toestemmen dat bet beginsel van Doleantie er krachtiger bij op den voorgrond trad, doordien deze kerken minder instinctief en meer met volle bewustzijn en kennis van zaken handelden; maar kan evenmin ontkend, dat de daad der Doleantie in onderscheidene dezer formatiën zóó zwak is, dat ze ongemerkt in de derde theorie van kerkzuivering overloopen.

In het twaalfde artikel (nr. 599) erkent Dr Kuyper ook, dat enkelen allengs in den waan kwamen, als ware de theorie van Doleantie niet één der drie, maar de eenig goede en ware. En dit nu moest, werd het niet gestuit, uitloopen op een verzanden van deze theorie.

Gelijk toch de eerste theorie in Erasmlantsme verliep, door van geen andere theorie te willen weten, zoo ook verliep deze theorie van Doleantie soms in Doleantisme, door zich te gaan aandienen als een absolute theorie, waar geen tweede naast stond.

Dit kwam daarvandaan, öf dat men het bestaansrecht betwistte aan een derde theorie, die door vele Christ. Gereformeerden gevolgd is, óf ook doordien men over de grens tusschen deze beide theorieën in het onzekere verkeerde.

Na alzoo de twee dusver besproken theorieën in zuivere lijnen geteekend te hebben vervolgt artikel veertien (nr. 601):

Thans rest ons nog de derde theorie te bespreken, die men gemeenlijk die der Separatie noemt, maar die toch door dezen naam deswege niet duidelijk wordt aangeduid, overmits de Doleantie eveneens van Separatie uitgaat. Ook het sterker en scherper woord Afscheiding helpt ons hier niet, want dit woord a/scheiding gebruikte men ook te Ulrum, waar het nochtans zuivere Doleantie was. Het verschil en onderscheid tusschen de tweede en derde theorie schuilt dan ook niet daarin, dat de ééne op scheiding en de andere op niet-scheiding zou berusten. Beide volvoeren ze den Schriftuurlijken plicht van breuke en scheiding Maar hierin ligt het verschil. Terwijl bij de Doleantie „de geloovigen" optreden, niet qua individueele Belijders, maar als saam tot één plaatselijke kerk behoorende en dies de kerk representeer ende, treden bij deze derde theorie niet „de geloovigen", maar „geloovigen" op; en deze geloovigen continueeren niet de oude firma in nieuwe formatie maar formeeren een nieuwe kerk. Het is

Sluiten