Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

341

JAARTAL 1890

die onder Chr. Geref. en doleerenden de zaak der vereeniging niet begrijpen, strekken kan.

Nuchterder, maar ook daardoor in deze zaak juist teederder stuk lazen we van Dr Kuyper nooit. Moge het door 's Heeren zegen ieder lezer gaan gelijk ons, dan zegt hij aan het einde: „wie kan nu nog éénig bezwaar tegen de vereeniging, gelijk die hier toegelicht is, inbrengen? Neen ons rest niet anders dan de schaamte, dat wij nog niet vereenigd zijn, en dat wij door zooveel kleinheid de vereeniging tegenhouden".

Wij zouden het een zegen achten, zoo dit geschrift bij duizendtallen werd verspreid. Heeft niet iemand een sommetje er voor over, om het kosteloos onder het volk te brengen?

De Heere geve genade aan wie het moge verstaan om stille te zijn, en daarbij ieder op zijne wijze in gebed en arbeid evenals Dr Kuyper de vereeniging der Gereformeerden te zoeken.

Ds Wagenaar opperde in de Friesche Kerkbode eenige bedenkingen tegen de beschouwingen en conclusies van Separatie en Doleantie, en beriep zich daarbij op een artikel van Ds Sikkel in de Zaid-Hollandsche Kerkbode van 20 December.

Daarop antwoordde toen De Heraut van 18 Januari:

We begrijpen uitnemend, dat enthousiaste mannen kil en koud worden bij het lezen van zoo dor en nuchter boekje als Separatie en Doleantie is, en we verstaan het best, dat ze u op staanden voet verlokken willen, om nu ijlings over Separatie en Doleantie heen te stappen, en te gaan spreken over wat daarachter ligt.

Doch dat is juist ondoenlijk.

Juist dat wilde Separatie en Doleantie voorkomen en afsnijden.

Over dezelfde zaak schreef Ds Sikkel in de Zuid-Hollandsche Kerkbode van 24 Jannari 1891:

Naar ons blijkt, hebben sommige van onze Friesche vrienden ons stuk in de Z. H. Kerkb. van 20 Dec. 1890, getiteld Huisgenooten des geloofs, opgevat als indruischende tegen den inhoud en de strekking van Dr Kuyper's geschrift Separatie en Doleantie.

Het doet ons genoegen, uit de Heraut te zien, dat Dr Kuyper zelf deze opvatting niet deelt, maar wat wij schreven met instemming overneemt. Alle gedachte aan oppositie tegen den inhoud van het vlugschrift Separatie en Doleantie was dan ook verre van ons. Integendeel. Wij handhaven geheel, wat wij over deze brochure in ons nummer van 8 November 1890 schreven, en kun-

Sluiten