Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

366

Uitgeleide kerken 96

Uitstorting v. d. Heiligen Geest 232 Uitverkiezing 114, 117, 175, 214, 237

Uirum 195, 327, 329, 330

Unitariërs 71

Universalisme 116

Universitair onderwijs Zie: Hooger onderwijs.

Universiteit 248, 293

Universiteiten 68

Universiteitsdag Leeuwarden 1882

76

Universiteitsidee 23

Universiteitsstichting (Recht tot) 17, 22, 25

Ur der Chaldeeën 220

Utiliteitsmoraal 44

Utrechtsch Dagblad 37

Utrechtsche Kerkbode 27, 93, 134, 298 Utrechtsche Professoren ... 73 Utrechtsche Zendingsvereeniging 199 Uylenspiegel 252

Vaderland (Het) 254, 256, 257, 259 Vaderlandsliefde .... 191, 246

Vaillant (CA.) 33

Val

Zie: Zondeval. Valeton Jr. (J. J. P.) . 49, 104, 209

Valsche godsdienst 283

Vasten 173, 174, 182

Vastheid temidden v. d. twijfel 58

Veldhuis 276

Veluwe 104

Velzen (S. van) 92

Verband met andere kerken . . 94

Verbeeldingskracht 266

Verbond

Zie: Genadeverbond; Werkverbond. Verbondsleer ... 117, 118, 119 Verbondszegelen .... 117, 215 Verborgen dingen voor den Heere

onzen God (De) . . . . . 210 Verborgen omgang (Gods) . . 117 Verdorvenheid der menschelijke natuur

36

Vereeniging van Chr. Geref. Kerk en

Ned. Geref. Kerk (Dol.) 221, 338, 339, 340, 341, 342

Zie ook: Samensmelting. Vereischten voor theologische studie

Zie: Requisita. Verflauwing der grenzen . . . 207

Verhoeff 242

Veritas (pseudoniem) . . . . 116 Verkiezing

Zie: Uitverkiezing. Verlichting van den Heiligen Geest 173, 229, 235

Verlossing 233

Vermaak 42

Zie ook: Volksvermaak;

Publiek vermaak; Openbare vermakelijkheid. Vermittlungstheologie . . . 64, 118 Vernedering van Christus . 210, 219 Verstand en religieus leven . . 263

Vervolging 75

Verzekerdheid des geloofs . 214, 215 Verzoening 58, 113, 210

Zie ook: Bijzondere verzoening.

Veth 271

Vier uwe vierdagen 36

Vierdagen (Christelijke) . . . 273 Vieren van heilige dagen . . . 216

Viëtor 257, 258

Vijf Artikelen tegen de Remonstranten

Zie: Canones van Dordt.

VHImar 271

Vinet 206, 209, 246

Visser (J. Th. de) ... . 47, 49

Vitringa 270, 272

Vleeschwording des Woords 204, 216, 232

Zie ook: Menschwording Gods. Vleeschwording des Woords (De)

70, 204

Vliegend Blad 19

Voetii D. Gysberti selectarum Dispu-

tationum 224

Voetius (Gysbertus) 23, 92, 93, 97,

224, 225, 266, 272, 276, 317, 325 Voldoening (Leerstuk der) . . 233 Volk des Heeren .... 126, 128

Sluiten