Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

121. Maranatha 1

122. Voetius' Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus 6

123. Calvinisme en Revisie 17

124. Onze Gedragslijn bij de Stembus van 1891 20

125. Losse Aanteekeningen voor Debat, I en II . . , . . 24

126. Het sociale vraagstuk en de Christelijke Religie ... 24

127. Voor een Distel een Mirt 39

128. De Verflauwing der Grenzen 44

129. E. Voto Dordraceno 52

130. Onze Scholen in noodI 57

131. In de schaduwe des doods 59

132. Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid 64

133. Mr. Levinus Wil heiminus Christiaan Keuchenius ... 86

134. De Christus en de Sociale nooden en Democratische Klippen 91

135. Proeve van Pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken 101

136. Publicatie van den Senaat der Vrije Universiteit . . . 105

137. De wacht bij het beginsel 115

138. De zegen des Heeren over onze kerken 120

139. Rede bij zijn vijf en twintig jarig jubileum als hoofdredacteur van „De Standaard" 127

140. Openingswoord ter Deputatenvergadering 29 April 1897 133

141. Briefwisseling tusschen Dr A. Kuyper en Charles Boissevain 136

142. Vrouwen uit de Heilige Schrift 139

143. Le parti antirevolutionaire 144

144. Bij de gratie Gods 144

145. Van het Kerkelijk Ambt 148

146. Pand aan het Woord .152

147. The Antithesis between Symbol ism and Re vel at ion . . 162

148. Calvinism. Six Stone-lectures 168

149. Varia Americana 180

Sluiten