Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

JAARTAL 1891

Heel de vergadering hing aan de lippen van den redenaar. Zijn rede werd herhaaldelijk door toejuiching afgebroken en aan het slot met stormachtigen bijval begroet.

Dat slot luidde aldus:

Ziedaar, o, mannen van Antirevolutionairen huize, u in korte trekken het ideaal voorgehouden, gelijk dit u van Christuswege wenkt. Zit ge nu stil, zoo komt daar niets van. Dan haakt men u ongemerkt vast aan den loggen trein van het doodgeloopen Conservatisme, en zal de democratie, zonder u, over u triomfeeren, maar dan in steeds demonischer geest. Als gevolg van uw aarzelen en uw dralen, uw gemis aan moed en veerkracht, zal de Staatsontwikkeling van Nederland zich dan steeds meer in anr/-Christelijken geest ontwikkelen; en, hetzij gij het nog beleeft, of uw kinderen het beleven, als dan de Christus op de wolken wederkomt, zult gij er de schuld bij God van dragen, dat ook tegen ons zoo rijk van God gezegend, en met veelheid van genade als overdropen, vaderland, de toorn van Hem die op de wolken komt, zal ontbranden. Laat varen dan toch alle kleinzielige berekening. Doet uit uw midden weg al wat, om bijoorzaak, Gods volk in den lande bij de stembus verdeelen zou. Betoont u op de hoogte uwér heilige roeping te zijn. Weet, wat ge wilt; en gaat op dat welgekozen doel af in vast aaneengesloten gelederen; niet maar vragende wat op negen Juni de uitslag zal zijn; maar wat de uitkomst bij het Maranatha zal wezen; d. w. z. wat er op onze erve in den volksgeest gekweekt en in ons Staatsbestuur belichaamd zal blijken, als eens onze historie uit heeft, en de oogst rijp op den akker zal staan, en de Rechter ook der natiën komt.

Vergeet het niet, het kenmerkende van dit tijdsgewricht is het omslaan van den volksgeest uit het individueele en intellectueele drijven in een dorst naar het Sociale leven. Dit nu is uw voordeel; want zoo er iets sociaal is, dan is het de Christelijke Religie. Maar onverantwoordelijk zou dan ook uw geestelijke traagheid en onvergeeflijk uw zonde voor God en aan uw vaderland zijn, zoo ge ongebruikt dit u van God gegeven oogenblik voorbij liet gaan, en in dat Sociale streven niet datgene druppeldet, wat gij alleen er in kunt mengen: de zedelijke kracht van een bindende, wijl uit God gevloeide, liefde. Voor onze vaderen brak óók eens zulk een oogenblik aan, toen het pleit gevoerd werd voor de vrijheid der consciëntie; en zij lieten het niet voorbijgaan. Zij hebben niet stil gezeten. Eer liepen ze, onder Oranjes bezielende leiding, hun tijd vooruit, en waagden goed en bloed voor de zedelijke verheffing van hun vaderland; en nog dankt immers, mèt ons volk, heel Europa, ja Amerika, aan de toen betoonde veerkracht het tijdperk onzer edelste glorie. In trouwe, ware toen de Heere op de wolken verschenen, boven alle volk op aarde, zou toen het martelaarsgeslacht, dat op deze erve in zijn bloed bloeide, zijn volk, het volk des Heeren, zijn geweest.

God lof, nog staat de Oranjeboom, om ons te overdekken met zijn schaduw; betoont u dan ook in de worsteling, die nu aanbrak, aan de veerkracht uwer vaderen niet ontzonken; niet vervreemd van

Sluiten