Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

JAARTAL 1891

geest der Revolutie uit Frankrijk, hier binnendrong, brak al spoedig die algeheele verwoesting van het kerkelijk leven uit, die uitliep op de onzalige toestanden, die onze eeuw aanschouwd heeft, en die ten deele nog voortduren.

Uit dit verband blijkt genoegzaam, hoe ondoordacht het zou zijn, indien men thans zulk een Catechisatie als van Poudroyen nogmaals drukken liet met het doel, om ze in te voeren op onze Catechisatiën, en ze onze kinderen uit het hoofd te laten leeren. Wie van zulk een poging, na de mislukking van wat Voetius bedoelde, heil verwachtte, zou dan in elk geval een nieuw vragenboek van dien aard moeten opstellen, waarin de hedendaagsche ketterijen ontleend en bestreden werden. Maar wie wijs is, zal van al zulk pogen aflaten. Dat de kerken er op aan sturen, om den Heidelbergschen Catechismus weer zooveel mogelijk tot het gemeengoed der kerken te maken, is uitmuntend; en dat men de leden der kerk ook thuis doet zijn in onze Belijdenis en in de Dordtsche Artikelen, is prijselijk; maar dan kome er ook geen tweede vragenboekje bij. Geheugenwerk heeft alleen waarde en beteekenis, jn zooverre het strekt, om aan de leerlingen zekere juiste begrippen en zegswijzen bij te brengen; terwijl omgekeerd alle geheugenwerk, dat alleen dienst doet voor het opzeggen, tijdverspillen is. Kon mén nu het resultaat bereiken, dat allengs, na volledig afgeloopen Godsdienstonderwijs, onze kinderen een goed deel woorden uit de H. Schrift, een goed deel onzer beste Psalmverzen, en bovendien nog de hoofdvragen uit den Heidelbergschen Catechismus zóó konden, dat ze dit alles als een geheugenschat in hun leven medenamen, zoo ware hiermede veel gewonnen voor den Dienst des Woords, voor de huiselijke godsdienstoefeningen en voor de bestrijding van dwaalleer en zonde. Maar verder gaan we niet. Het van buiten leeren van vragen over de Bijbelsche geschiedenis geeft niets, daar deze vragen met de daarbij behoorende antwoorden toch vergeten worden; en is, zoo de H. Schrift geregeld in huis gelezen wordt, ook overbodig. En wat de uitlegging van den Catechismus betreft, zoo is het van buiten leeren van zulk een Catechisatie als Poudroyen in het licht zond, alleen geschikt, om ten slotte alles te doen vergeten, den Heidelbergschen Catechismus zeiven incluis. Neen, onze kinderen moeten niet opgevoed tot kleine theoloogjes, maar tot een leven in het kindschap Gods. Verstandelijke geleerdheid baart nooit Godzaligheid, en niet in de hersenen, maar uit het hart zijn de uitgangen ook van een Christelijk leven.

De herdruk van dezen Catechismus geschiedt dan ook met een geheel ander doel.

Er is namelijk in tal van Gereformeerde kringen allengs een nevel gaan zweven over de zuivere belijdenis en de kennisse der waarheid. Men wil wel Gereformeerd zijn, maar men weet vaak niet, hoe toch eigenlijk de Gereformeerde lijn loopt Daardoor nu ontstonden in tal van kerkelijke kringen soms twee, drie stroomen, die er elk zijn eigen voorstelling van de waarheid op na houden, en die vaak onderling over de waarheid strijden, zonder dat er iemand is, die licht kan laten vallen op het in dispuut zijnde stuk. Kon men dan eens

Sluiten