Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1891

22

De Standaard van 30 Maart—17 April gaf op deze consideranten een toelichting in een reeks hoofdartikelen, onder den titel: Ome Gedragslijn. Deze artikelen werden vervolgens afzonderlijk uitgegeven, en voorzien van de volgende ondertitels: 1. Voorloopig Concept; 2. Grondwetsherziening; 3. Voortgezette strijd tegen de Liberalistische tyrannie; 4. Kiesrecht; 5. Godsdienstvrede; 6. Onderwijs; 7. Kamer van Landbouw en Arbeid; 8. De Schatkist; 9. Tegen het Militarisme; 10. Rechtspraak; 11. Onze Koloniën.

Wie echter meenen zou, dat De Standaard het bij deze serie gelaten heeft, vergist zich. Vlak vóór de verkiezingen, van 2—8 Juni, volgde nog een nieuwe serie, getiteld: Aan de Kiezers! met de volgende hoofdartikelen: 1. Wapenen zonder keur; 2. Ouders, denkt aan uw kinderen; 3. De rups in den boomgaard; 4. „Dat ze één zijn mogen"; 5. Een geest des ontfermens; 6. Systeem-Von Molkto.'tk*-

Voorts op 8 Juni nog een driestar met dit „Agendum voor onze kiezers op 9 juni':

1. Begin Dinsdagmorgen met bij uw huislijke godsdienstoefening 's Heeren zegen over den dag der verkiezingen af te smeeken.

2. Vul dan uw biljet in met den antirevolutionairen candidaat. En, mocht ge u in een onbewaakt oogenblik, of door pressie van uw landheer of notaris hebben laten verleiden, om er reeds een anderen naam op te zetten, schrap dien naam dan flink door, en zet er den naam van den antirevolutionairen candidaat voor in plaats.

3. Is uw biljet soms zoek geraakt, ga dan naar het stadhuis of gemeentehuis en vraag een ander. Men moet het u geven.

4. Ga niet te laat naar de stembus op. Er mocht eens iets tusschenbeide komen.

5. Kijk, eer ge naar de stembus gaat, nog eens goed na, of de naam van uw candidaat, ook met de voorletters, wei goed is ingevuld; en zie wel toe, dat ge het niet onderteekent. Want anders is uw biljet van onwaarde.

6. Laat u op het stembureau door niemand bepraten om uw biljet te laten zien. Dat mogen ze u niet vragen. Doe zelf uw biljet in de bus. De heeren, die er zitten, mogen het niet voor u doen.

7. Hebt ge zelf gestemd, ga dan anderen nog eens aanwakkeren. Er zijn soms vergeetachtige menschen onder uw buren. Of half onwel, die toch wel uit kunnen. Of druk bezette lieden, waarvoor ge dan eens even moet inspringen, dat zij een oogenblik weg kunnen.

8. Kent ge soms ouden van dagen, die veraf wonen, span dan eens in en haal ze met uw wagen af.

9. En dan, laat er iemand van de onzen op het bureau bij de sluiting zijn, om te zien, of de bus goed verzegeld wordt.

10. En eindelijk, als de bus weêr open gaat wees er dan bij, om toe te zien, dat men goed telt, en te protesteeren, als er soms een kink in de kabel komt.

11. Ook, verblijdt de Heere u met een gunstigen uitslag, laat er dan ook worden gedankt.

Sluiten