Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

JAARTAL 1893 EN 1894

toegeven, dat een kleine aanvulling zijnerzijds op dat punt niet onnoodig zou zijn ? *)

Critiek zal dit boek dus ongetwijfeld vinden. Ook komt het niet in iemands brein op het recht daartoe te betwisten. De schrijver zelf zou niet wenschen, dat het op geen enkel punt tegenspraak uitlokte. Terecht zou hij dan kunnen twijfelen, of hij zijn tijd, en of zijn tijd hem wel begrepen had. Schillers gezegde op deze Encyclopaedie toegepast, wil dus eenvoudig te kennen geven, dat dit boek een derzulken is, die een voorraad van nieuwe denkbeelden aan de markt brengen. Een boek zooals er, op theologisch gebied, in lang geen verschenen is. Dat de vrucht bevat van jarenlange studie en nadenken. Dat dus epoque maakt, en nog heel wat pennen in beweging zal brengen, eer de stroom zich weer sluit en zijn gewonen kalmen gang zal hernemen. Schrijver dezes veroorlooft zich den wensch, dat het in het modern-theologische legerkamp den dienst zal doen van het geroosterd gerstenbrood in het leger der Midianieten (Richteren VII : 13). Dat het in Gereformeerde kringen den weg bereiden moge, tot een bij toeneming helderder bewustheid van de taak der Theologie. Bij het jonger geslacht tot een steeds warmer toewijding aan haar, die in dit opzicht, nemine contradiceute, Koningin der wetenschappen zal blijven, dat zij als wetenschap, de primordiale, dat is de gewichtigste waarheden behandelt, in welke het antwoord vervat is op de diepste vragen van het menschelijk hart. En eindelijk wenscht hij, dat in die Gereformeerde kringen in ons land, waarin men nog niet breekt met den Genootschapsband, maar met groote waardeering over Kuypers Encyclopaedie spreekt, dit boek de oogen moge openen, om te doen zien, dat niet in een Platonische voorliefde voor het Gereformeerde kracht ligt, maar in het beleven van hetgeen men belijdt

Ds. Brummelkamp gaat nu voorts enkele hoofdpunten aanwijzen, waarin z. i. het belangrijke van Dr. Kuypers arbeid bestaat. Deze Encyclopaedie dan is een boek, dat de schifting in de geesten bevordert, doordat het:

1. principieel onderzoekt wat wetenschap is;

2. constateert, als een feit dat den ontwikkelingsgang der wetenschap domineert, dat er tweeërlei menschen zijn en daarom ook tweeërlei wetenschap is;

3. dat het aantoont wat Theologie als wetenschap is, en hare plaats aanwijst in den cyclus der menschelijke wetenschappen;

4. en eindelijk dat het goed recht bepleit van eene Christelijke Philosophie onder aanwijzing van het terrein waarop deze philosophie zich heeft te bewegen.

Na aldus gewezen te hebben op hetgeen hem in het boek van Dr. Kuyper, vooral voor het wetenschappelijk bewustzijn onzer dagen, almee het belangrijkste schijnt, eindigt Ds. Brummelkamp met een

*) Zie De Heraut 13 en 20 Januari 1895.

Sluiten