Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1893 EN 1894

82

wetenschap, maar van het voortzetten van hun noesten onvervalschten arbeid. Wie het hierin met ons eens is, betuige met ons zijn warmen dank aan den schrijver der nieuwe Encyclopaedie, dat hij het Repos aiUeurs der Gereformeerde Theologie onzes tijds op zoo schoone en door zijn eigen voorbeeld op zoo krachtige wijze heeft toegeroepen. Welp, Februari 1896. A. BRUMMELKAMP.

Ten slotte vestigen we nog de aandacht op het oordeel van den Amerikaanschen Hoogleeraar Warfield. De Engelsche vertaling van Dr. Kuypers Encyclopaedie, die gereed werd gemaakt door den Rev. J. Hendrik de Vries, M. A. te Princeton, en bij de firma Charles Scribers Sons het licht zag, werd door Prof. Dr. B. Warfield van Princeton bij het Amerikaansche publiek ingeleid met de volgende voorrede:

Het is mij een waar genoegen te voldoen aan de uitnoodiging van mijn vriend, Rev. J. Hendrik de Vries — aan wien we ons allen van een plicht der dankbaarheid hebben te kwijten nu hij een deel van dit belangrijke werk in 't Engelsch heeft overgezet — om den schrijver daarvan met enkele woorden bij het Amerikaansche publiek in te leiden. Niet dikwijls doet zich de gelegenheid aan mij voor, om een denker van Dr. Kuyper's hoedanigheid bij een nieuwen kring van lezers bekend te maken, en ik acht het een hooge eer dat mij dit voorrecht te beurt valt Gedurende lange jaren heeft Dr. Kuyper een zeer merkwaardigen invloed in zijn eigen land uitgeoefend. Als leider en organisator van de Antirevolutionaire partij en hoofdredacteur van de Standaard — een nieuwsblad, dat, naar ons uit goede bron werd meegedeeld, niet alleen een plaats der eere, maar de plaats der eere onder de Nederlandsche dagbladen inneemt; — als stichter, verdediger en ziel van de Vrije Universiteit te Amsterdam, door welke het volk der Nederlanden een practische les krijgt in de mogelijkheid en hoedanigheid van een hooger onderwijs op Christelijke en Gereformeerde grondslagen, vrij van elke Staatsbemoeiing; als consequent pleiter in de Kerk voor geestesvrijheid, voor de rechten der belijdenis en voor de beginselen van de Gereformeerde waarheid, waaraan het Nederlandsche volk alles had te danken wat zijn grootheid bevorderde; als vurig voorstander van het hooge denkbeeld om allen die deze beginselen liefhebben, saam te brengen in een machtige gemeenschap, vrij om te belijden en te beleven den godsdienst huns harten; als een godsdienstleeraar, wiens onderrichtingen in zijn weekblad de Heraut het voedsel zijn voor honderden hongerige zielen, wiens voorlezingen aan de Vrije Universiteit een geslacht van theologen vormen, doorvoed niet minder met den historischen dan . met den systematischen geest, en naar wiens geschriften mannen uit alle partijen uitzien om licht en bezieling; kortom, als een kracht in Kerk en Staat, op wiens zwaard, zij, die zijn grondbeginselen deelen, met een welgevestigde hoop op zegepraal vertrouwen.

Dr. Kuyper is heden ten dage waarschijnlijk de meest belangrijke persoon, zoo in het politieke als in het kerkelijke Nederland. Reeds

Sluiten