Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99

JAARTAL 1895

Maar vergeet niet dat vooral in sommige streken van ons land de nood hoog geklommen is; dat onze Christelijke werklieden door hun beroep meer dan wij met werklieden anderes geestes in aanraking komen, en zoodoende aan sterker verleiding zijn blootgesteld; vergeet bovenal niet, dat de leidslieden onzes volks in de hoogere klassen nog steeds verzuimden aan onze werklieden te geven, wat hun tegenvoeters van Marx en consorten ontvingen, t. w. een wetenschappelijk ineengezet stelsel, dat oplossing bood voor het vraagstuk dat de politiek der toekomst beheerscht.

Vooral dit laatste noopte dan vaak tot het snuffelen in de geschriften der tegenstanders, en deed bij debat maar al te^dikwijls een onflinkheid van eigen positie uitkomen, die in zedelijken zin Patrimoniums optreden verzwakte.

Zoo verloor men zich dan vaak in materiëele berekening en in van Gods Woord losgemaakte bespiegeling, en het was in die booze ure dat soms contrabande ook bij onze mannen insloop.

Daarom moet krachtiger dan dusver de nadere bepaling van Christelijk-democratisch, die in Maranatha terstond werd aangegeven omlaag en omhoog op den voorgrond treden.

Mits... niet philantropisch, maar principiëel opgevat

Christelijk toch in al zulke samenvoegingen beduidt in het minst niet dat zekere zachtere gevoelens van deelneming in elkanders leed de overhand moeten hebben, maar heel anders, dat de inrichting van ons vaderlandsch leven, en de regeling der wederzijdsche verhouding, in overeenstemming moet zijn met die alles beheerschende beginselen, die door de prediking in Christus' naam de wereld zijn ingedragen.

De Christus heeft volstrekt niet alleen zachtere gevoelens pogen aan te kweeken, maar én in zijn heiligen Persoon én door zijn goddelijk werk, én door zijn machtig woord, beginselen des levens geijkt of bloot gelegd, waaruit ook het Staatsleven moet opwassen; die ook onze oeconomische verhoudingen moeten beheerschen; en die in een Christenmaatschappij de grondslagen moeten vormen voor het Recht.

Wie acht, dat de Christus enkel in het rijk der genade het richtsnoer aanwees, kan niet van CAnsre/yAr-democratische beginselen spreken, want de Democratische ontwikkeling heeft niets met de genade uitstaande, maar beweegt zich geheel en uitsluitend op het erf van het natuurlijk leven.

Zin en beteekenis heeft de uitdrukking: Christelijk democratisch, alleen voor hem, die belijdt, dat de Christus ook voor de natuur, d.i. voor ons leven in het natuurlijke, zoowel in Maatschappij als Staat, tegenover de valsche beginselen der wereld, de van Gods wege aan Israël geopenbaarde beginselen met zijn Goddelijk gezag bezegeld en ons nader ontvouwd heeft.

In dien zin nu, niet van een philantropische, maar van een principiëele opvatting der Christelijke religie, roepen ook wij onze geestverwanten, onder hoog- en laaggeplaatsten, op, om de Christelijke beginselen, en bij de ontwikkeling die thans ons politieke

Sluiten