Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

JAARTAL 1897

Het was een schoon, onvergetelijk, indrukwekkend samenzijn, waarvan de herinnering voor wie het bijwoonden, nimmer zal uitgewischt worden. Zie voor de dichtregelen, waarmee Dr. Kuyper zijn improvisatie eindigde, onder 121 van deze Kuyperbibliografie.

140. Openingswoord ter Deputatenvergadering, 29 April 1897.

Ditmaal zou de Deputatenvergadering niet meer in „Kunsten en Wetenschappen" maar in „Tivoli" gehouden worden, overmits de steeds toenemende opkomst reeds de laatste maal door de te kleine beschuikbare ruimte ongerief opleverde. De groote zaal van Tivoli daarentegen bood plaats voor minstens driehonderd personen meer, en was bovendien nog voorzien van ruime galerijen.

Door het Centraal-Comité was het ontwerp voor het Concept- Program van Actie met de daarbij behoorende resolutiën, voorzién van een breede Toelichting, vooraf aan de Kiesvereenigingen toegezonden.

Het Ontwerp van het Concept-program luidde aldus:

t In zake de SOCIALE QUESTIE.

A. Voor Arbeid en Landbouw beide:

1. Ministerie van Arbeid en Landbouw (met Handel en Nijverheid).

B. Voor wat den Arbeid aangaat:

1. Verplichte pensioenregeling voor loontrekkende personen met aanvankelijke ondersteuning uit 's Rijks schatkist.

2. Regeling van het Arbeidscontract.

3. Maatregelen ter verbetering van den Woningtoestand.

4. Wet regelende de onteigening in het belang der Gemeenten ten behoeve harer bevolking.

5. Uitbreiding en wijziging van het tarief van invoerrechten op bewerkte artikelen.

C. Voor wat den Landbouw aangaat:

1. Oprichting van Kamers van Landbouw, alsmede van een Raad van Landbouw, door de landbouwers zeiven gekozen.

2. Nadere regeling van het Pachtcontract.

3. Afschaffing van den accijns op het geslacht

4. Tijdelijke tegemoetkoming aan den graanbouw door premieverleening in verband met heffing van invoerrechten.

II. In zake ONDERWIJS. A. Lager Onderwijs:

1. Verhooging van de Rijksuitkeering aan Gemeentebesturen en Schoolbesturen.

2. Regeling van Jaarwedden en Pensioenen.

3. Examen-Commissiën van Overheidswege, onderscheiden naar de opvoedkundige beginselen, waarvan de onderscheidene groepen van scholen uitgaan.

4. Losmaking van het Vaccine-vraagstuk van de School.

5. Bevordering van het Ambachtsonderwijs in verband met de invoering van het leerlingenstelsel.

Sluiten