Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

JAARTAL 1898

De heer J. W. Meyer, die tot de niet-geschorsten behoorde was kerkvoogd en tevens voorzitter van de Bouwcommissie. Als zoodanig gaf hij aan den bouwopzichter, den heer W. C. Beeremans last te zorgen, dat de consistoriedeur, die Ds. Westhoff wederrechtelijk van een vteugelslot had laten voorzien en waarvan hij steelsgewijze den sleutel meegenomen had, open kwam. Toen werd een smid gehaald om het slot open te steken. Maar dit bleek onmogelijk vanwege het veerslot, dat aan de binnenzijde aangebracht was. Daarom werd nu de inleglijst, die het rechterpaneel der deur omsloot, verwijderd, en vervolgens het paneel uit de deur genomen om het bedoelde slot te kunnen afschroeven. Maar toen bevond men dat de binnenzijde der deur gepantserd was met dunne ijzeren platen, op de inlegtijsten met schroeven bevestigd. Die weg te slaan was het werk van een oogenblik. Het slot werd toen afgeschroefd en... de deur geopend.

Een zaag is bij deze geschiedenis in 't geheel niet gebruikt Paneel en zaag hebben elkander niet ontmoet

Geweld is er zeer zeker gepleegd, maar het is gepleegd door Ds. Westhoff, die zich vergreep aan eens anders deur.

Toen nu de president-kerkvoogd dit gepleegde geweld ongedaan liet maken door de deur te doen openen, handhaafde hij slechts zijn onbetwistbaar wettig beheersrecht over de deur van een huis, waarover hij door de gemeente als beheerder was aangesteld.

De z. g. „Kuyper-deur", die men vreemdelingen bij een bezoek aan de Nieuwe Kerk nog steeds aanwast, zou men dus met meer recht de „Westhoff-deur" kunnen noemen.

Toch werd nog weer in 1929 door Mr. Dr. J. A. A. H. De Beaufort in zijn Vijftig Jaren uit onze Geschiedenis geschreven, dat Kuyper Lohman en Rutgers zich door het uitzagen van een paneel, met geweld meester hebben gemaakt van de kosterij der Nieuwe Kerk. Mr. Dr W. Hovy heeft echter in een bespreking van dit boek den heer De Beaufort op overtuigende wijze aan het verstand gebracht, dat a$ zich niet voldoende in die geschiedenis heeft ingewerkt (Antirevolutionaire Staatkunde, Driemaandelijksch Orgaan, Tweede kwartaal 1929, blz. 227).

142. Vrouwen uit de Heilige Schrift Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, Amsterdam—Pretoria.

De uitgeverszaak van den heer J. A. Wormser was in 1896 in een internationale naamlooze vennootschap veranderd. Achteraf is deze verandering echter geen verbetering gebleken. Zie Levensbericht van Johan Adam Wormser, door Dr. A. A. van Schelven. Dit boek van Dr. Kuyper verscheen in December 1897, zonder jaartal en zonder voorrede. Het was een bundel van 80 meditaties, die eerst in de Amsterdamsche Kerkbode hadden gestaan; en wel 50 over vrouwen uit het Oude Testament en 30 over vrouwen uit het Nieuwe. Van beide geven we hier een proeve:

Sluiten