Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1899

162

Ten zesde bij ontstentenis van elk programmatisch Uitgewerkt beginsel, zou de commissie die de benoeming had te doen, niet anders dan naar willekeur kunnen te werk gaan. Elke benoeming zou een persoonlijke quaestie worden. Bij loven en bieden zou de middensoort het winnen. En als het er op aankwam om te beoordeelen, gelijk de heer Lohman het uitdrukte, of de benoemde van „het geloof in Christus was afgevallen," zou elk oordeel van dien aard onmiddellijk de vereeniging doen springen. De geestverwanten van den veroordeelde zouden zich zelve veroordeeld achten, zich afscheiden en den veroordeelde handhaven, door hem namens een nieuwe vereeniging opnieuw aan te stellen. En in het midden van den kring der ongeloovige hoogleeraren zou een homerisch gelach opgaan over de zelfontbinding van het Christelijk geloof. Iets wat te meer klemt, waar de voorslag uitgaat van een man van Gereformeerde belijdenis, die natuurlijk met de afbreking der Heilige Schrift, gelijk die onder Ethischen gangbaar is, geen vrede neemt

Nog veel ware hier aan toe te voegen, maar het gezegde volsta, om aan te toonen, dat een denkbeeld als ons hier wordt aanbevolen, met de eere der Christelijke belijdenis, met de eenheid der wetenschap, met de paedagogische eischen, en met de uitkomsten der practijk in onverzoenlijken strijd is.

In aansluiting aan deze artikelenreeks volgde in De Heraut, nrs. 1171—1174 nog eene over de vraag: Is onze kennis van de waarheid gelijk aan die waarheid zelve? Aan het einde daarvan beloofde Dr. Kuyper in een nadere reeks nog de vraag te zullen beantwoorden, hoe op het door hem ingenomen standpunt wetenschappelijk onderzoek mogelijk was. Die beloofde nadere volgreeks bleef echter achterwege, omdat Scolastica II dit gewichtig onderwerp buiten De Heraut afdeed. Hetzelfde vraagstuk kwam later ook nog aan de orde in: Pluriformiteit. Een fundamenteele misvatting van Dr. A. Kuyper of een hopeloos pleidooi, een studie over Dr. Kuyper's pluriformUeitsstelsel door Th. F. Bensdorp, benevens een antwoord van en aan Dr Kuyper door denzelfden. G. Berg, Amsterdam 1091, vgl. De Heraut 17 Febr. 1901. En: Over Waarheid, Zekerheid, Weten, Gelooven enz. Eene discussie naar aanleiding van Dr Kuypers Pluriformiteitsstelsel, gevoerd in het Christelijk Schoolblad tusschen den heer D., mederedacteur van genoemd blad, den heer C. N. Nijpjes en Th. F. Bensdorp, Cong. S. S. Red. 1913.

147. The Antithesis between Symbolism and Revelation. Lecture delivered before the Historical Presbyterian Society in Philadelphia, Pa. Höveker & Wormser, Amsterdam-Pretoria. Edinburgh, T. & T. Clark. In Juli 1898 vertrok Dr. Kuyper naar Amerika, om daar in enkele

groote steden, zelfs in het verre Westen, zijn toegezegde voorlezingen

te houden.

Sluiten