Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1899

168

voor liturgische reformatie, die aangemoedigd moet worden, geeft Dr. Kuyper ten slotte dit antwoord:

Ingeval gij te doen hebt met een heer of dame, die met geestdrift pleiten voor prachtige muziek, schitterend gezang en rijk versierde kerken, maar voor wie de belijdenis, waarvoor onze martelaren hun leven gaven, een doode klank is; die niets geven om de meest fundamenteele punten onzer confessie; die bijna weigeren antwoord te geven, als hun rekenschap gevraagd wordt van de hope, die in hen is; weet dan, dat de symbolische bloedvergiftiging begonnen is en poog hen te redden met zachtmoedigheid en vreeze. Maar als daartegen de man, die zooeven met warmte en overtuiging het goed recht van een meer waardigen liturgischen eeredienst verdedigde, driemaal zoo ernstig en welsprekend wordt, zoodra de fundamenten der goddelijke waarheid aangevallen worden, wees dan niet bevreesd: zulk een heeft geen druppel Symbolisme in zijn levensbloed, in hem spreekt de ware Calvinist, en, liever dan hem te wantrouwen, moogt gij u zelve wel eens verbeteren op het punt der gehoorzaamheid aan de wet van het Schoone, die God verordend heeft.

De Engelsche uitgaaf van deze lezing verscheen in Juli 1899.

148. Calvinism. Six Stone-lectures. Höveker & Wormser, Amsterdam—Pretoria.

Stone is de naam van den stichter van een fonds, dat de Universiteit te Princeton in staat stelt bekende geleerden uit te noodigen om lezingen te houden. Dr. Kuyper, door deze Universiteit honoris causa doctor in de rechten gemaakt, en uitgenoodigd haar bul in loco te komen ontvangen, voldeed in October 1898 aan dit verzoek met het houden van eenige lezingen over het Calvinisme. Ze verschenen Juli 1899 in het Engelsch, en Augustus d.a.v. in het Nederlandsen.

Tusschen beide bewerkingen is weinig verschil. In de Engelsche uitgave luidt de titel der eerste lezing: Calvinism a life system; in de Nederlandsche: Het Calvinisme in de Historie. Een noot op blz. 3 van de Engelsche bewerking geeft rekenschap van deze wijziging in den titel.

Ziehier een kort overzicht van den inhoud.

I. Het Calvinisme in de Historie. Twee wereldbeschouwingen worstelen met elkaar, in een kamp op leven en dood. Het is de principieële strijd tusschen Christendom en Pantheïsme. Dat Christendom in zijn zuiverste openbaring is het Calvinisme. De naam Calvinist wordt echter in velerlei zin gebruikt: sectarisch, confessioneel en kerkelijk. Maar historisch-wetenschappelijk opgevat is Calvinisme een eigen werelden levensbeschouwing, op één lijn te stellen met Paganisme en Islamisme, Romanisme en Modernisme. Het heeft een eigen opvatting van onze verhouding tot God, tot den mensch en tot de wereld. Het zoekt

Sluiten