Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175

JAARTAL 1899

kinderen, die nog voor heeter vuur zullen staan, een nog banger strijd zullen te doorworstelen hebben, en kunnen we al niet in het heden ons ideaal bereiken, laat ons dan voor 't minst werken en ijveren voor de toekomst die na ons komt, dat nog onze kindskinderen op onze graven onzen naam en onzen arbeid zegenen mogen. En voorts, te kiezen hebt ge hier niet.

Ge moogt niet stilzitten. De arbeid aan den muur van Gods Sion mag niet gestaakt worden. En hoe zult ge dan, de waarheid van het Calvinisme inziende, ooit anders aan dien muur arbeiden dan in Calvinistischen stijl?

Nergens heeft Dr. Kuyper de eenheid van het Calvinistisch systeem zoo geniaal aangewezen als in zijn Amerikaansche lezingen. Ze inspireerden den heer C. H. van UIden te Leiden tot het samenstellen van een tableau. „De Glorie van het Calvinisme." Het werd vertoond op den antirevolutionairen Partijdag te Leiden, 14 September 1921.

Een overzicht van Kuypers lezingen over het Calvinisme gaf Rev. Z. J. Sherda in The Barnier, February 28, March 7, 14, 1930.

Een nieuwe Amerikaansche uitgave verscheen in 1932 met een belangwekkende voorrede van Dr. H. Beets.

In De Hope vonden wij een artikel gewijd aan het verblijf van Dr. Kuyper in Amerika, geschreven door Ds. N. M. Steffens.

Daarin wordt betoogd, dat Dr. Kuyper uit de nieuwe wereld indrukken zal medenemen, die invloed zullen uitoefenen op de verdere ontwikkeling zijner plannen. Het contrast tusschen het kleine Nederland met zijn rijke geschiedenis en het groote Amerika met zijn gebrek aan geschiedkundige ervaring en jeugdige geestdrift is te groot dan dat het spoorloos aan een man van Dr. Kuyper's gehalte zou voorbijgegaan zijn.

Maar, zoo heet het verder, zou Dr. Kuyper ook iets aan de Amerikanen hebben geleerd, of, gelijk het uitgedrukt wordt: „Zal Dr. Kuyper's verblijf blij venden zegen afwerpen?" Alleen dan kan dit het geval zijn, wanneer men hem en zijn streven recht heeft leeren kennen.

Dan wordt aangetoond dat Dr. Kuyper niet enkel is te beschouwen als een man, die de Gereformeerde waarheid verkondigt. Hij heeft een ruimen werkkring verkregen.

Daarna wordt door Ds. Steffens aangetoond, dat de leer van de voorverordineering, eene centrale beteekenis heeft, maar dat ook Luther en Zwingli over dit punt juist zoo dachten als daarna Calvijn. Pas later door Melanchton's invloed plaatste de Luthersche kerk de leer der verkiezing eerst op den achtergrond en nam er vervolgens een vijandige houding tegenover aan.

In vroeger dagen geloofde men niet dat de Gereformeerde leer voor ontwikkeling vatbaar was. Zoo gelooft Dr. Zahn nog heden, dat Calvijn

Sluiten