Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1899

192

151. Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven. Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, Amsterdam— Pretoria.

Had Dr. Kuyper reeds in 1880 het beginsel van het Antirevolutionaire Staatsrecht als wortelende in het Huisgezin blootgelegd, in dezen nieuwen bundel meditaties is het huiselijk leven het terrein, waarop hij het licht des Woords brengt en de overdenking des harten zoekt. Het huis, het gezin, het gezinsleven, het leven om het huis en uit het huis: ziedaar een aantrekkelijk terrein voorwaar voor den schrijver, die terecht ook „de man van 't gezin" is genoemd.

Dr. Kuyper plaatste deze 68 meditaties verspreid in De Heraut vanaf 1891. In September 1899 verschenen ze geordend en gebundeld, voorzien van dit woord vooraf:

Het huisgezin is de wondere schepping Gods,-waaruit geheel ons menschelijk saamleven zich vanzelf ontplooid heeft Vergelijkt ge dan ook den volkstoestand onder Israël met dien in Rome en Griekenland, dan springt niets u zoo fier in het oog als de veel hooger plaats der eere, die het huisgezin in Israëls volksleven inneemt Uit Israël is die schoone trek in Christus' kerk overgegaan, en in alle land waar het kruis geplant werd, won het huislijk saamleven aan innigheid en saambindende kracht Onder de Christen-natiën staat het huisgezin weêr hooger aangeschreven bij de Protestantsche dan bij de Roomsche volkeren. Pruisen wint het van Oostenrijk, Engeland van Frankrijk, Nederland van België. Maar het sterkst drong toch de huislijke zin door bij de Calvinistische natiën, in Zwitserland, Schotland, Nederland en in Amerika. En zelfs onder de Calvinistische natiën stond ons Nederland van ouds vooraan. In ons stille, dege huislijk saamleven school de kracht van onzen burgerstaat en de zenuw onzer nationale levenskracht. Thans valt hierop minder te roemen. De uithuizigheid nam toe. Het leven op publiek terrein en het 's avonds neerzitten in herberg en gelagzaal won veld. Juist daarom echter hebben de Calvinisten in den lande de heilige roeping van Godswege, om het eens ons toevertrouwde pand, dat dreigt te loor te gaan, door kloek getuigenis en een ernstig zelfbeleven voor eigen kring en daardoor voor het vaderland te redden. Vandaar de wensch zoo dikwijls uitgesproken, dat er een boekske zijn mocht, geschikt om bij het oprichten van een nieuw gezin aan de jonggehuwden meê te geven. Zelfs kerkeraden gevoelen de behoefte hieraan bij de bevestiging van huwelijken. Als proeve hiervan schreef en verzamelde ik de meditatiën, die in dezen bundel zijn saamgevat. Gebiede Hij, die de wondere Schepper van het Huisgezin is, er den zegen over dat lezing en herlezing in menig gezin het huislijk leven heilige, er den levenstoon verhooge, en u in uw huis doe neerzitten, steeds rijker en gelukkiger in den schat, dien God u in dat heerlijk saamleven schonk.

Sluiten