Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

JAARTAL 1901

„van den beginne zijner menschwording, al de dagen zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde", en alleen van dat einde vindt ge hier den terugslag in het gemoed:

Op Thabor begint de schifting. Hier schittert de verhoogde heerlijkheid en het is bij dien hemelglans, dat de donkere schaduw van Golgotha zich afteekent, en onder die tegenstelling, zoo verhaalt de Evangelist ons, zeiden Mozes en Elia hem den uitgang aan, dien hij volbrengen zou te Jerusalem.

En onder dat gezichtspunt blijft in elk lijdenstafereel, dat hier werd ingedacht, Christus het middenpunt, het lijden van den Christus leidend motief.

Van daar dat tusschen de hoofdtafereelen in, gedurig op Psalm 22 en andere lyrische zielsuiting van den Messias wordt teruggegaan. Alleen aan het sentiment van Jezus, gelijk hij zelf zijn lijden gevoeld en doorworsteld heeft, ontleent ons medegevoel diepte, gloed en stuur.

Niets werkt zoo verteederend, zoo ontroerend, zoo in heilige liefde ontwakend op het hart dat naar hoogeren vrede dorst, als een verzinken in de grondelooze diepte van dat lijden en sterven van den Godmensch.

Of ook deze Meditatiën, gelijk zij bedoelen, in die gespannen stemming en met zoo zalige bevinding meer dan één onzer broeders of zusters bij het Kruis van Golgotha zullen doen nederknielen, zal in het gemoed van wie ze napeinzen tot beslissing komen.

Mocht het zoo zijn, zoo worde ook hierin een vrucht verheerlijkt, niet van wat wij overpeinsden, maar van het eenige Kruis.

De uitvoering van dit boek was, bij luttelen prijs, bijzonder schoon. En de band smaakvol, in grondkleur, in teekening van lijnen en vormen, in kruis en passi-bloemen, in de kleuren en symbolen.

158. Drie kleine vossen. Kampen, J. H. Kok, 1901.

In den loop van het jaar 1900 schreef Dr. Kuyper in De Heraut achtereenvolgens drie artikelenreeksen, eerst een over het Intellectualisme, daarna een over het Mysticisme, en eindelijk een over het Practicisme.

De serie over het Intellectualisme liep van nrs. 1159—1166. Ze begon met deze inleiding:

Een zonde, waarvoor het Gereformeerde kerkelijk leven bloot ligt, is het Intellectualisme, het bovendrijven der verstandsrichting, het éénzijdig zich richten op de kracht die in de begrippen-wereld schuilt.

Drie acties in ons moeten in evenwicht werken, drie acties, die verzinnebeeld worden door het hoofd, het hart en de hand.

Het hoofd is het symbool van den verstandetijken arbeid, het hart van de gevoelsbeweging der mystiek, en de hand van de Christelijke werkzaamheden.

Is nu ons kerkelijk teven in evenwicht, en is er evenwicht in ons

Sluiten