Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

271

JAARTAL 1903

brekkige hulpmiddelen, en ge hebt, voorzoover uw salaris bleef beneden hetgeen elders werd uitgedeeld, van uw kleine positie telken jare offers — soms van honderd en meer guldens — gebracht, om de zaak, die u heilig en lief was te dienen. Dien smaad en die tegenwerking hebt ge gedragen en die offers hebt gij gebracht, blind voor de toekomst en niet wetende wat de uitslag zou zijn. Het had ook kunnen wezen, dat uw gebed niet ware verhoord, dat God uw werk niet had gekroond, en dat het rijke loon voor wat gij het vaderland ten beste gedaan had, door u hier niet op deze aarde, maar eerst daarboven zou ontvangen worden. Maar — Gode zij lof 1 — zoo is het niet geweest. Veeleer rijk was de vrucht, heel de uitkomst grootsch, verrassend het resultaat dat, dank zij uwe offeranden en dank zij uwe inspanning verworven is voor volk en vaderland 1

Gij hebt met uwe Vereeniging historie gemaakt. In dien zin historie, dat gij den stroom van onze vaderlandsche historie hebt doen zwenken en een andere richting hebt doen nemen. Wat zou, zonder uw optreden, op dit oogenblik de toestand in ons land zijn geweest! En wat moogt ge thans niet dankbaar en eerbiediglijk begroeten als de vrucht van uw arbeid! Gij hebt het kind liefgehad en gij zoudt geen onderwijzers en onderwijzeressen moeten heeten, als niet de liefde voor het kind altoos bij u op den voorgrond staan. En nu: is het klein dat duizenden, tienduizenden, ja, honderdduizenden kinderkens door u in de worsteling der geesten, die vijftig jaren lang, getrokken zijn naar en gehouden zijn bij Gods Woord, bij de liefde voor hunnen Jezus, bij de heilige traditiën van het voorgeslacht ? En niet alleen die kinderen zijn het, tot wie uw zegenrijke invloed is uitgegaan, maar elk in de plaats uwer inwoning hebt gij, om die kinderkens op uwe scholen te erlangen, de ouders dier kinderkens gezocht en ook hen weten te bewegen, om ook op hun beurt een offer te brengen door veel hooger schoolgeld te betalen, dan waarvoor ze elders onderwijs voor hun kinderen konden krijgen. En juist in dat brengen van offers lag ook hier weer een zegen, want dat brengen van offers heeft de liefde voor het Christelijk onderwijs gedurig aan gevoed en gekweekt.

Door de kinderen hebt gij den invloed uwer school ook in de huisgezinnen ja, in heel de plaats uwer inwoning weten te brengen. Door uw onvermoeide inspanning en onverdroten pogingen geschiedde het, dat allengs ook onder de ouders overal liefde begon op te waken voor de Christelijke beginselen, dat de eere Gods werd hooggehouden en gebroken wordt met al, wat het leven verlaagt! Ja, er zijn er onder u, die in de plaats, hun door God ter woning geschonken, allengs verkeerd hebben, als ik mij zoo mag uitdrukken, als Groen van Prinsterertjes in het klein, als mannen, die de groote gedachten van Groen van Prinsterer hadden opgenomen in eigen persoon en in hun eigen geest hadden nagedacht en die ze toen aan het volk hebben vertolkt. Gij zijt het die de groote bankbiljetten van Groen in kleine munt hebt omgezet, passend voor de omgeving, waarin ge leefdet.

Zoo is er, dank zij Gods genade en zegen, door u meer en meer een bolwerk opgeworpen tegen de onheilige machten, die reeds ver

Sluiten