Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

JAARTAL 1904

Alleen maar de volken en de vorsten der volken zullen zich niet inbeelden, dat zij den vrede op aarde bestellen kunnen. De staatslieden en diplomaten zullen zich niet aanstellen, als kon ooit hun vindingrijkheid de vrede aan deze aarde hergeven.

Dat toonde de uitkomst ook nu weer.

Weken en maanden waren de wijzen der volken en de raadslieden der vorsten in onze koninklijke residentie bijeen. In wijze bedachtzaamheid en in sluwe slimheid werden ze door geen beter overtroffen. Maar onderwijl ze over den vrede de woorden vermenigvuldigden, zonnen ze op de beste wijs om de een den ander schaakmat te zetten. En als ooit de bergen baren moesten, zoodat er niet dan een muis geboren werd, zoo was het hier.

Aan ontwapenen dachten ze zoo weinig, dat ze onder hun vredeconferentie door op versterking van hun macht, vooral ter zee, peinsden. Arbitrage namen ze aan, alleen maar niet voor die geschillen waaruit de moordende krijgen plegen op te komen. En nu, nog eer hun werk voleind, en alle stuk in wijdschen vorm volteekend is, ontbrandt, als om de dwaasheid van zoo ijdel pogen te belachen, vlak op het eind der eeuw, een bittere oorlog, die krasser en brutaler dan eenige oorlog die deze eeuw gekend heeft, het recht met voeten treedt, den vrede in het aangezicht slaat, en de vrijheid der volken belaagt.

Dat niet de vorsten en volken ons dien roem komen brengen, maar dat de Bisschop van Rome ons dien vrede had kunnen waarborgen, is, met het boek der historie open voor ons, een niet minder ongerijmd beweren. Of is niet de reeks van woedende oorlogen, die de 16e eeuw rood van menschenbloed geverfd hebben, van uit het Vaticaan opgekomen?

Ja, meer nog, zelfs wat anderen gezegd hebben, dat niet de Paus, maar dat Jezus Christus vrede brengt, wordt door Schrift en historie eer luide weersproken.

,Jk ben niet gekomen om den vrede te brengen, maar het zwaard," blijft tegenover al zulk ongezond idealisme de door niets opzij te schuiven tegenspraak.

Neen die vrede tusschen de volkeren, die roem der natiën, komt niet eer Jezus wederkomt Dan zal het lam met den luipaard verkeeren. Eer niet. Tot zoolang blijft het woord: „Ik zal vijandschap zetten." En tot zoolang blijft het oordeel stand houden, dat de zonde der wereld in vergieting van menschenbloed wreekt.

Niet van vrede op aarde onder de natiën, maar van vrede op aarde in het menschenhart hebben Gods engelen gezongen, van vrede met den hemel daarboven, van vrede met God.

In de wereld om ons heen, in het leven buiten ons, in de woeling der volken, is het pleit, dat hier aanging, niet te beslechten.

In de takken zal het blijven stormen, de vrede, dien Bethlehem bracht, wordt alleen in den wortel gekend.

De zonde was geen twist van Adam met Eva, maar een twist van beiden met hun God. Wel is dé strijd ook tusschen mensch en mensch

Sluiten