Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1904

296

In 1928 verscheen een Engelsche vertaling van „Vier uw vierdagen". Daarvan schreef Mr. Adolf Hult, hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis aan het Augustijner Theologisch Seminarie van Rock Island, III:

„Een werk van Abraham Kuyper in goed Engelsch omgezet beteekent een gave van kostelijke waardij voor heel de Engelsch sprekende Christenheid. Wellicht heeft de Protestantsche Kerk in de vorige generatie geen stichtelijk schrijver van zóó blijvende beteekenis bezeten als Kuyper. Het is dikwijls opgemerkt, dat stichtelijke schrijvers het leven en het geloof veel te oppervlakkig benaderen, zich te veel schikken naar het publiek en naar het debiet, en te kort schieten in de klassieke concentratie op het Woord van God in zijn eeuwige beteekenis, rijkdom en toepasselijkheid op het leven van alle eeuwen. In Kuyper ontmoeten we een schitterende uitzondering.

„Welk een meester in het vertalen is Dr. John H. De Vries. En Kuyper weer te geven in onze taal moet op zichzelf al beschouwd worden als een hoogst moeilijke taak. De zuivere taal van Kuyper, de kristal-heldere schittering van zijn gedachtenwereld, de doorzichtige mystiek van zijn ideeën, de manlijke schoonheid van zijn taal, de hooge, bijna Jesaiaansche vlucht van zijn gewijden geest, en de onvergelijkelijke toepassing op elk denkbaar deel van het menschelijke leven, niet het minst op de teederste, innerlijke ervaringen, vereischt bijna genie in den vertaler. Ik heb eerbied voor het meesterschap van Dr. De Vries. Dank God voor zijn pennevrucht, Vier uwe vierdagen, waar het oorspronkelijke bleef behouden in geest, in stijl, in zeswijze, in sierlijkheid van vorm en manier.

„Er is geen Protestantsch (en ik durf er bijvoegen: geen RoomschKatholiek) geestelijke in Amerika, wien het bestudeeren van al Kuypers werken niet tot voordeel zou strekken. Indien onze Theologische studenten zulke mannen bestudeerden, zou hun prediking, wanneer zij eenmaal pastoors geworden zijn, niet zoo mager wezen als ze nu vaak is. Zondagschoolleiders, en alle ontwikkelde christenen moesten Kuyper bezitten en een levensstudie van hem maken; want hij maakte er een levenskwestie van om Christus, zijn gezegenden Heiland, te kennen en bekend te maken. De beroemde geleerde, de . groote staatsman, de nederige christen, de begaafde penvoerder, de theoloog bij uitnemendheid, de man van de wereld in den geheiligden zin des woords, deze is het, die tot ons spreekt in Vier uwe Vierdagen. En gelijk in vroeger tijd de jonge christenen gemakkelijk de groote stichtelijke klassieken lazen, waarom heden ten dage niet evenzoo ? Laten de tienduizenden in onze Bijbelklassen Kuyper doorwerken, opdat zij hun Bijbel te meer lief mogen krijgen, ook al mochten zij van hem verschillen in enkele verklaringen.

„Ik voel mij gedrongen de uitgevers en den vertaler geluk te wenschen met hun voltooiden arbeid. Ik hoop, dat al Kuypers geschriften in even keurige vertaling tot ons mogen komen."

Bovenstaande recensie vonden we overgenomen in The Banner, 8 Februari 1929, waar Ds. H. J. Kuiper er de niet overbodige opmer-

Sluiten