Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

341

JAARTAL 1908

bevolking onafhankelijk te maken van de uitkomsten der Gouvernements-culturen.

De parlementaire redevoeringen van Dr. Kuyper als Minister liggen nog te versch in het geheugen om ze hier nader aan te duiden. Slechts zij herinnerd aan de Regeerings-verklaring, bij gelegenheid van de bekende Spoorweg-staking door hem als President-Minister voorgelezen. Aan de schitterende redevoering bij het Hooger onderwijsdebat, waarin het bestaan van tweeërlei universiteiten, indifferente en principieele, werd aangetoond. Niet het minst ook aan hetgeen door • hem werd gezegd ter verdediging van zijn Onderwijs-novelle.

Inderdaad, voor de kennis van het anti-revolutionair staatsrecht zijn de parlementaire redevoeringen van Dr. Kuyper onmisbaar. Daarom zal de uitgave ervan in eene stellig bestaande behoefte voorzien. Ook, omdat de redenaar zich geenszins uitsluitend bepaalt tot de ontleding en tegenstelling van politieke beginselen, maar meermalen de neutrale zone betreedt en ook dèn adviezen en wenken geeft, die waard zijn, door allen gelezen te worden.

Mr. Schmidt heeft 8 December 1891, als Minister van Justitie, in de Tweede Kamer verklaard: „Groen is een man, van wien ik veel geleerd heb." Zal, wanneer de parlementaire redevoeringen van Dr. Kuyper gelezen worden, niet door menigeen hetzelfde van den leider der anti-revolutionaire partij gezegd kunnen worden?

Dat alleen de grootere redevoeringen in deze verzamelingen zijn opgenomen, en de bespreking van afzonderlijke artikelen en amendementen meest zijn weggelaten, was noodzakelijk. De omvang zou anders te groot zijn geworden. In plaats hiervan zijn enkele ministerieele memories van Dr. Kuyper's hand, die van principiëelen aard waren, bijgevoegd.

Amsterdam. VAN HOLKEMA <S WARENDORF.

De publicatie van Dr. Kuypers Parlementaire Redevoeringen werd een fiasco, doordien zonder eenigen samenhang of toelichting het door Dr. Kuyper in het Parlement gesprokene werd uitgegeven. Zoo ontstond een verknoeide complicatie, die luttele waarde bezit. Natuurlijk worden de redevoeringen van Dr. Kuyper door dit oordeel allerminst aangetast. Maar de beste vruchten komen door slechte sorteering en slordige verpakking wel eens niet tot hun recht. Zie De Standaard, 12 September 1932 „Starrenflonkering", en 19 September „Ongegronde critiek".

Het Bondsbureau te Amersfoort bezorgde een Alfabetisch Register der voornaamste zaken, voorkomende in deze Parlementaire Redevoeringen.

179. Zelfstandig Gemeentewezen. Inleidend woord bij de stichting van den Bond van Antirevolutionaire Gemeenteraadsleden. J. Bootsma. Den Haag 1908.

In October 1908 werd deze Bond opgericht en hield Dr. Kuyper te

Sluiten