Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1909

358

Meesterlijk wist de hand van Braakensiek onzen Dr. Kuyper te treffen. Onverschillig in welken vorm hij hem op steen bracht, als predikant of wagenmenner; als vischboer of rechter; als directeur eener rijschool of als krachtmensen, die Bilderdijk naar boven voert; als vrachtrijder of huurkoetsier of triomfator gezeten in de loge der arena of op een romeinsche zegekar, altoos was zijn beeld fijn en voornaam.

Zeldzaam rijk is het speelsch vernuft van dezen scherpzinnigen teekenaar geweest, geiijk blijken kan uit de opgenomen beelden en

— zal men het ons euvel duiden, dat we ten besluite volstaan met een herinnering van 1902, nu dertig jaar geleden.

Ons A. R. orgaan „De Hollander", in Den Haag, had den wensch geuit, dat „De Standaard" in grooter formaat verschijnen zou. Deze vraag werd door Braakensiek vertolkt

Is de teekening niet kostelijk? Dat vriendelijk-vaderlijke glimlachende gelaat van Dr. Kuyper, het toovert een gullen lach van genoegen bij het aanschouwen...

Maar — met welk een felheid is in „Ware Jacob", „Notenkraker", en ook in „Telegraaf', door de caricatuur tegen Dr. Kuyper gereageerd en gefulmineerd, en ons volk — waarvoor Dr. K. heel zijn leven het goede gezocht en gewild heeft — tegen zijn daden en persoon opgezet. Vooral tijdens en na zijn ministerschap is de teekenstift, voor deze bladen werkzaam, in gal en alsem gedoopt en dit is in de caricatuur zoo te betreuren, dat zij persoonlijk wordt, bijtend scherp, fel en pijnlijk treft en grieft

Neen, in de caricatuur dezer bladen is Dr. Kuyper niet rechtvaardig bejegend. Zijn hem eigenschappen toegedicht, die de zijne niet waren; is zijn arbeid min-juist voorgesteld; zijn bedoeling miskend en heeft men haar tegen zijn persoon, zijn werk gewekt en gekweekt, die nu bij velen nog nawerkt

Dr. Kuyper heeft in de caricatuur moeten ervaren, dat de geest, die de Revolutie bezielde, in hem zag de kracht, die bewust zich tegen dien geest stelde en dezen dorst te wederstaan. De caricatuur, gesteld in dienst van den Tijdgeest, zette zich schrap tegen den man, die den moed had tegen Ongeloof en Revolutie te planten „De Standaard", waarin het „Pro Rege" — Alsoo het gaet om de eere Gods

— boven alles uitging; wiens arbeid en streven was, niet om zich zelf te verheerlijken, maar om land en luyden te herwinnen voor het beginsel, dat eenmaal ons volk ten richtsnoer was.

Om dat beginsel bij ons volk ingang te doen vinden, daartoe heeft, helaas, de teekenstift niet meegewerkt

En, wat den persoon van Dr. Kuyper betrof, vergat zij, dat de taak der caricatuur, geadeld was, gelijk Bilderdijk het eens uitdrukte:

Prijs, zonder vleierij; berisp, maar zonder smalen...

Zie voorts de Kroniek in het Gereformeerd Jongelingsblad van 15 April 1932.

Sluiten