Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

361

JAARTAL 1909

eind zou nemen, maar voort zou duren zoolang zijn Evangelie de wereld inging, het blijkt wel uit wat Hij voor zijn heengaan zijn jongeren toeriep: „Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Doch hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen."

En daarom, ais men ons van de overzij toeroept: Hoe kunt gij, die u Christenen noemt, en immers den vrede moest zoeken, voor zulk een Antithese opkomen ? dan ligt het antwoord gereed, dat wie zoo vraagt, den Christus nooit gekend heeft en vreemdeling is in de Heilige Schrift Maar dit staat vast, wie onder ons uit innige verkleefdheid den Christus belijdt hij mag geen ander standpunt innemen, dan waarop de Christus zelf ons plaatste. En wie van de overzijde ons den eisch stelt, dat we voor de Antithese het oog zullen sluiten, vergrijpt zich aan onze consciëntie, door feitelijk van ons te vergen, dat we zullen loochenen wat de Christus ons met zoo ontzettenden ernst heeft ingeprent De Christus is nu eenmaal naar luidt van Profetie en Apostolaat, „een steen des aanstoots en een rots der ergernis", en het is de zending van den Zone Gods in deze wereld geweest, waardoor van zelf de Antithese in ons leven is opgekomen. Verbloemen baat hier niet, er de oogen voor sluiten, is blindemansspel. Voor gematigd getuigen zelfs is geen plaats gelaten. Jezus, die nooit anders dan met opzet spreekt, heeft juist op dit punt elk gematigd woord stelselmatig gemeden. Snijdender dan Hij het uitdrukte, is het niet uit te drukken. Op wat punt ook zoen is te sluiten, op dit punt nooit

Vrees daarom nooit voor een duurzaam uiteenvallen der Coalitie. Al werd ze straks tijdelijk losgewrikt, altoos zal ze uit natuurlijke aandrift haar kracht herwinnen, en hoe voller nadruk ge op de Antithese legt, des te vaster zal ze inwortelen. Bij tal van afgelegen vraagstukken moogt ge gedeeld staan, zoodra deze Antithese trilt, huivert de zenuw in uw gevoel vanzelf op. Die Antithese is van de Coalitie het cement Wie haar omnevelt of verzwakt, verzwakt tegelijk het saamwerken der Christelijke partijen. De stoot, dien zij aan het hart geeft, trilt in heel het aderenweefsel van ons volksbestaan door, en ze beheerscht heel het samenstel van ons volksleven, in gezin en maatschappij, in Staat en Kerk.

Jammer genoeg verhinderde een keelaandoening den 71-jarigen staatsman zóó luide te spreken, dat men hem overal, tot in de verste hoeken der groote zaal van Tivolie, duidelijk kon verstaan. Toch ging er ook nu een machtige bezieling van hem op de aanwezige schare uit, zich openbarende in een krachtig applaus.

Voor de nadere uiteenzetting van Cahrijn's staatkunde onder ons, wordt in een noot op de laatste bladzijde verwezen naar de artikelen in De Standaard van 5 April 1895, 29 April 1895 en 2 October 1896; naar Dr. Kuyper's geschrift: Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constUutioneele vrijheden en naar Dr. Kuyper: Het Calvinisme, zes Stone-Lectures, 1899.

Sluiten