Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

381

JAARTAL 1911

in De Heraut en daarin van week tot week voortgezet, thans voor ons.

Ik meen goed te doen er hier de aandacht op te vestigen, al is zij ook aan verreweg de meeste onzer lezers niet onbekend.

Ook dit werk toch van den geachten schrijver komt eerst nu in zijn rijke beteekenis van gereformeerde levensbeschouwing uit.

Het kan toch niet anders of, bij een telkens voor een week onderbroken lectuur moest het verliezen, terwijl het thans bij doorloopende lezing wint, en bij herhaalde lezing, want deze studie moet bestudeerd, al meer winnen zal.

Men zal zichzelf en zijn gezin een uitnemen den dienst bewijzen met zich dit boek van blijvende waarde aan te schaffen.

Het gaat toch om niets minder dan een zich indenken in de zuiver christelijke levenstheorie die men kennen moét, om te beoefenen de zuiver christelijke levenspraktijk.

En ook hier weer is het den schrijver gelukt zijn rijke en diepe gedachten zóó onder woorden te brengen, dat zij, ook door hen, die niet tot de geleerden behooren, zonder al te groote inspanning kunnen worden verstaan.

Bij een studie als deze waren, wat men „vaktermen" noemt onvermijdelijk, maar Dr. Kuyper gaf zich dan telkens de moeite die termen te verduidelijken.

Geschreven door een zoo geschoold man als deze auteur, is Pro Rege ook daarom een boek voor het leven wijl het schier altijd in den populairen toon blijft

Aanleiding er toe was voor Dr Kuyper de, op zijn reis om de oude wereldzee, opgedane ervaring, dat „in het land van den Islam de eere van Mohammed niet slechts in de Moskee, maar op elk terrein des levens, steeds wordt hoog gehouden."

Toen lag de analogie met Christus en de christelijke landen voor de hand en trad de droeve, maar onmiskenbare werkelijkheid voor zijn bewustzijn van het contrast tusschen de vereering van Mohammed, als den Profeet van Allah, in het land van den Islam, en de vereering van Christus, als den over ons van God gestelden Koning onder de gedoopte volkeren.

Door een heilig enthousiasme voor de eere van Christus bezield, is toen door Kuyper deze studie opgezet en voltooid mogen worden.

Zoo ontstond, onder den sprekenden titel, Pro Rege, bedoeld als wapenkreet: Voor onzen Koning!

Om als tot deze studie te leiden, laat ik hier een kort overzichtvolgen.

Zij splitst zich in twee deelen.

I. Het Koningschap van Christus in zijn hoogheid.

II. Het Koningschap van Christus In zijn werking.

Zoo hierin als in de onderverdeelingen komt de systematische geest van den schrijver uit

Het le deel dezer studie verloopt met zijn 53 hoofdstukken in drié reeksen, waarvan de eerste in 9 hoofdstukken onder den titel: de verdonkering van Christus' Koningschap, het feit van „het tekort in vereering van Christus als onzen Koning in de Christenlanden" constateert, en de tweede, in 16 hoofdstukken onder den titel: de

Sluiten