Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

413

JAARTAL 1915

held aan den Bijbel het uitgangspunt en motief van zijn geheele actie werd. Steeds zelfs droeg hij in zijn borstzak een geheelen Bijbel, Oud- en Nieuw-Testament; en wat uit zijn Bijbel in zijn hoofd was gevaren, en hoe hij in zijn Bijbel tót op kapittel en vers thuis was, grensde aan het ongelooflijke. Hovy was met zijn Bijbel als saamgegroeid. Dit merkte men al spoedig ook in de Nachtschool en onder de verstokte Calvinisten, en vandaar dat men al spoedig op Hovy een geheel anderen blik kreeg dan op de Ethischen en Confessio'•'ÉÉeten, die, hoe beslist ook in het overig belijden, toch juist op het punt van de Schrift steeds meer toegaven.

Die onvoorwaardelijke verkleefdheid aan den Bijbel verwierf toen Hovy al ras warme sympathieën ook in den calvinistischen kring, en niet 't minst daardoor is toen de stijfheid van veel calvinisten gesmolten, viel veel verdeeldheid weg, en naderde welhaast 't oogenblik, waarop een „School met den Bübet' 't wachtwoord werd, dat ons allen saam tegen Kappeyne in 't gelid stelde, en ons de verrassende toekomst ontsloot, die na 1878 voor. de Christelijke School bleek te zijn weggelegd. Onder de mannen van beteekenis nu die hierbij vooraan stonden, trad ook Hovy naar voren, en 't was zijn Herrnhuttersche geestesplooi die hem hierbij bezielde. Zelve ijverde Herrnhut voor missie, Suriname getuigt er ons van, en ook voor de missie ontwikkelde zich hierdoor in Hovy een warme liefde, die welhaast heel onzen kring... verwarmde. Maar hierbij bleef het niet. Zinzendorf en zijn volgelingen hadden den strijd tegen de zich verleugenende volkskerk opgenomen, en Hovy voelde van meetaf gelijken drang in zich, om tegen de vervalsching van het kerkelijk wezen in verzet te gaan. Vandaar zijn ijveren voor de Vrije Schotsche Kerk te Amsterdam onder Schwartz en straks zijn warm meegaan met de Doleantie. De Broedergemeente heeft in Bohemen en Duitschland naam gemaakt door haar ijveren voor de gekerstende school, zoo zelfs dat paedagogen van eersten naam van haar uitgingen; en ook voor Hovy was de School met den Bijbel een voorwerp van zijn gebed, van zijn ijver en van zijn geldelijke offerande. Hadden de Herrnhutters zelfs hoogere scholen voor de opleiding gesticht, Hovy betoonde gelijke liefde toen de Vrije Universiteit aan de orde kwam, en schonk haar een eerste gift van een kwart ton gouds, als in Amerikaanschen stijl. Ook dit was in Hovy zoo echt uit den Herrnhuttersgeest, dat hij zaken deed om geld te winnen om door dat gewonnen geld de zake Christi te sterken. En wat bovenal hem uit den geest der Broedergemeente toekwam; hij week niet af van de letter, maar toch, die letter was hem het wezen niet. Christus moest niet maar beleden, maar Christus moest uit den Hooge op de zielen Inwerken, en dit vooral gaf aan heel Hovy's optreden die warmte, die bezieling en die innigheid, die vanzelf ook anderen aanstak en zooveler strakheid ontplooid en ■toveler dorheid met nieuw leven bezield heeft. Ook sociaal en politiek heeft hij ons hierdoor gesterkt Neigden onder onze Calvinisten maar al te velen (zoo geheel in strijd met den geest onzer vaderen) er toe om zich uit het publieke leven terug te trekken en te schuilen in eigen tente, Hovy's geheele geest kwam tegen dit ver-

Sluiten