Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1915

414

zaken van ons schitterend verleden in verzet In die heilige tente mocht een ieder zijn God zoeken, maar ook, uit die tente moest elk onzer land en volk ingaan, om van zijn Heiligen Naam te getuigen en 's lands inzettingen te bevredigen. Vandaar zijn optreden in den gemeenteraad van Amsterdam, in de Provinciale Staten van NoordHolland en ten leste in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Al wat daar omging en voorviel interesseerde hem en steeds was hij met hart en hoofd bij wat te verhandelen viel. Met name zijn ijveren voor de droogmaking der Zuiderzee toont, hoe weinig van de Nachtschool in hem was. 't Meest echter trok dit dubbel emplooi van geestelijke vrijheid en publiek meeleven bij Hovy aan in de sociale quaestie van den arbeid. Bespiegeling en theorie stond bij hem niet op den voorgrond, maar practisch te belijden, was de drang van zijn hart, en dit juist had Hovy reeds in de eerste jaren van zijn optreden aan de Bierbrouwerij De gekroonde Valk bewezen. Als Hovy naar de brouwerij toog, was het geen kapitalist die toezag, maar een broeder die zijn fabrieksvolk in den band hield, en die band was het die hem schier eiken morgen in het gebed deed voorgaan, om saam Gods lof en eer te bezingen en saam zich verwarmen deed door de lezing van Zijn Heilig Woord. Hovy deed de scheiding te niet, die bij den arbeid toongever en loontrekker verdeeld hield. Hij deelde in hun lief en leed, bezocht ze thuis bij krankheid, en genoot er in bij een kerstboom ook de vrouwen en het kroost van zijn arbeiders om zich te zien. Van hem is dan ook de geest uitgegaan, die in Poesiat zoo bezield uitkwam en in Kater nog nablonk. Hovy was een der weinigen, aan wie Patrimonium zijn opkomen dankt, en van Boaz was hij de voorzitter, om ook onder de industrieelen van bovenaf den geest die vereenigen moest, te heiligen. Natuurlijk was de voet waarop dit alles zich bij Hovy ontspon, te bescheiden en toch ook weer te weinig afgepast. De Christelijk-Sociale actie, gelijk ze sinds meer op eigen beenen kwam te staan, moest zooveel aanvullen; maar toch neemt dit niet weg, dat een loslaten van den geest die Hovy van meetaf inspireerde, het begin van het einde van heel deze actie zijn zou. Hier vooral komt het aan op ontvankelijkheid voor indrukken uit de practijk van het leven, en op ontvankelijkheid voor hoogere inspiratie uit de fontein waar alle liefde uit welt En dit was metterdaad Hovy's doel. Hij was geen man van lange aarzeling, maar van prompt initiatief. Zoo opeens ging zijn sympathie op een hem voorgehouden of aanbevolen doel uit Het voor of tegen sprak bij hem reeds bij den eersten inzet In den vrijen opslag van zijn oog sprak zijn karakter. Ge hadt Hovy opeens gewonnen of ge kreegt hem niet, en als ge hem gewonnen hadt, kwam hij aanstonds met de toewijding van zijn beste kracht, met een zinnen op de u te verleenen hulpe en met een vrijgevigheid die dra gulheid werd. Eenzijdigheid van optreden ontzeg ik hem niet; staan op eigen zin was van een karakter als 't zijne niet af te scheiden. Het merk van het volkomene kon ook op hem niet staan afgedrukt maar genomen als tel qui brille au second rang, mag gedankt voor den imponeerenden indruk dien Hovy bij wie hem van naderbij kende, steeds achterliet

Sluiten