Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1918

456

gereed, en ik ben dan ook zeker, dat, had zijn professoraat hem den finalen eisch gesteld, om een volledige biographie van Calvijn te leveren, die biographie er binnen tien jaren gekomen zou zijn en ons heel wat solieder Calvijn's geest uit zijn leven zou vertolkt hebben, dan 't geen Doumergue ons in zijn ampel werk bood.

Toch mag ik niet zeggen, dat van deze twee Rutgersen alleen de man van de losse speech en het geestdrift-wekkende dispuut mij aantrok. De stipste nauwkeurigheid die vanzelf eigen was aan het uiterst langzaam opkomen en voortschrijden van zijn thetischen arbeid, is veeleer te hoog door mij op prijs gesteld, omdat hij ten deze zeer superieur optrad, wijl ik mij de preciesheid van het accurate zoo veelszins ontbrak. Wat hierin bij mij feilde, was deels te verklaren uit mijn losser toon, maar toch ook ten deele uit het al te drukke en te veelzijdige van mijn taak. Doch juist hierom was 't mij zoo goud waard, dat Rutgers, in volle sympathie en harmonie met mij samenwerkende, zoo veelszins aan kon vullen, wat in mij ontbrak. Zoo is ook hij het geweest, die èn bij de stichting der Vrije Universiteit èn later bij de Doleantie, zich de moeite gaf, om alle statuten en regelingen te ontwerpen, en het is hieraan vooral te danken, dat geheel die reglementeering der zaak zoo precies, zoo stipt en in zoo juisten vorm tot stand kwam.

Zoo vulden we elkander schier op elk terrein aan, en dit zonder dat ook maar een oogenblik de booze concurrentiedemon vonken schoot. Een jammer is het, zooals gedurig een duo- of triumviraat, dat als 't harmonisch samenwerkte tot zoo uitnemende resultaten zou geraken, door den demonischen naijver van de concurrentie uiteengeraakt en over en weer elkanders werk afbreekt, of althans scheurt. Doch juist hiervan was bij Rutgers nooit of nimmer het zwakste spoor te merken. We hebben op tien jaren na een halve eeuw lang mogen samenwerken, en toch mag beleden en dankbaar erkend, dat er noch van zijn, noch van mijn kant ook maar immer een verkeerde branding aan het koken is gegaan. We hebben elkaar steeds verstaan en begrepen; we waren er steeds op uit om elkaar aan te vulln. En het is in hoofdzaak aan die volstrekt harmonische samenwerking, dat we het resultaat te danken hebben, waartoe we beiderzijds en samen geraakt zijn. Dit mocht zelfs zoo op 't zendingsgebied zijn. Te Middelburg op de Synode sloegen we de handen ineen. En het schoone resultaat is geweest, dat èn hij èn ik het voorrecht hadden, elk een onzer dochters zich aan hetzelfde zendingsbeeld te zien wijden. En nu was het voor hem het boeiende, dat waar ik er mij toe had moeten bepalen om de groote lijnen van de Calvinistische zending te trekken, hij het niet beneden zich vond, om tot in de kleinste details onze missiën ter zijde te staan en met waarachtiglijk dienende liefde onze zending te doen bloeien.

Zoo vulden we elkander, over en weer, op geheel ongezochte wijze aan. Viel 't aan mij te beurt, de pasbeginnenden in 't Hebreeuwsch in te leiden, straks nam Rutgers de aldus ingeleiden op zijn exegetische colleges en leidde hen in de Oud-Testamentische gedachten-

Sluiten