Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1932

466

was, duurde het 10 jaren eer aan dien wensch gevolg kon worden gegeven.

Indertijd stelde mejuffrouw H. S. S. Kuyper voor, dezen sterrenbundel, met een beeld aan ons sterrenstelsel ontleend, „De Melkweg" te noemen. Maar dit was 'n grapje natuurlijk, juist omdat die hartige, gloedrijke „driestarren" zoo niets van „melk" hadden. De titel „Starrenflonkering" is daarom gelukkiger en typeerender, en aan dien titel beantwoordt volkomen de bandteekening. Inderdaad, deze 400 starren uit de meer dan 16000 lichten en lichtjes aan den schitterenden hemel van Kuypers Standaard, — ze flonkeren hier in het doffe donker van hun tijd, met nog haast onverflauwden glans.

De inhoud wordt verdeeld in 9 rubrieken: 1. Partijvorming en beginselstrijd; 2. Sociaal leven; 3. Schoolstrfid; 4. Ons Vorstenhuis; 5. Algemeene Politiek; 6. De conservatieven; 7. De liberalen; 8. Vredesbeweging en Volkenrecht; 9. Verscheidenheid.

Een uitgebreid register van inhoud en titels der driestarren vergemakkelijkt het raadplegen van dit boek voor bepaalde onderwerpen.

Dr. Colijn zegt in zijn inleidend woord ten besluite: „Het kost mij geen moeite dit werk bij ons volk warm aan te bevelen. Bij „ons" volk allereerst. Maar toch ook bij het volk in breeder kring gezien, bij het Nederlandsche volk in zijn geheel. Want ontdaan van alles, wat ons, antirevolutionairen, in het bijzonder belang inboezemt, wordt door dit boekwerk, zij het ook op een bepaald terrein, uit een periode die zich in de ontwikkeling van ons volksleven met scherpe lijnen afteekent, een belangrijk stuk Nederlandsch cultuurleven onder het gemakkelijk bereik gebracht van een generatie, die dien tijd niet anders kent dan van „hooren-zeggen" en daardoor niet zelden aan averechtsche voorstellingen lijdende is. Wij zullen er ons daarom in verheugen wanneer dit werk ook buiten onzen engeren kring gelezen wordt. Maar doel van de uitgave was dit niet. Den ouden strijd weer voor onszelf te doen leven, niet door zorgvuldige beschrijving, maar door het trompetgeschal, het hoefgetrappel, het stormsignaal en het overwinningslied zelf weer in het met spanning luisterend oor op te vangen, dat was het eigenlijke doel. Zoo moge deze uitgave door het antirevolutionaire volk worden begrepen en gewaardeerd!"

We laten hier nog twee beoordeelingen volgen. De Vrije Westfries (a.r.) schreef:

Maar ze typeeren Kuyper volkomen, en ze laten hem zien van

een gansch anderen kant dan de groote werken als „Pro Rege", „Gemeene Gratie", „A.-R. Staatkunde" enz.

Daar was Kuyper soms architect, soms generaal. Hier is hij schermer met de lichte floret. Puntig en raak in al zijn zeggen. Striemend en snijdend als hij den tegenstander te lijf gaat. Dikwijls speelsch en schertsend. Altijd smeuïg en smijdig in taal en woordkeus en ge-

Sluiten