Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

490

Vragenboekje over de Bijb. geschie¬

denis 13

Vrede door recht .... 409, 410

Vrede van Munster 447

Vredesbeweging 466

Vredesconferentie 197

Vredes-Conferentie, Eerste 340, 409 Vrienden der Waarheid . . 150, 412

Vries, Dr Hugo de 230

Vries, Rev. J. H. de 49, 57, 82,179,296 Vries, Prof. M. de . . . . 48, 204 Vries Czn, Mr S de . . . 342, 417 Vrij-Antirevolutionairen . . . 241 Vrije Hollander, De . . . . 186 Vrije kerk, De . . 5, 19, 46, 72, 75 Vrije school 362, 397, 398, 399, 407 Vrije Schotsche kerk . . 413

Vrije Universiteit 37, 41, 44, 45, 46, 67, 68, 82, 84, 105, 106, 107, 116, 119, 157, 159, 161, 197, 204, 205, 206, 217, 223, 224, 225, 265, 352, 365, 392, 395, 396, 401, 413, 419, 446, 447, 448, 449, 456, 47U

Vrijhandel 406

Vrijheid (Gedicht van Da Costa) 4 Vrijheid der wetenschap . . . 170 Vrijheid van consciëntie . . 3, 170

Vrijzinnigen 338, 339

Vroege huwelijken 103

Vrouwen uit de H. Schrift. . . 139 Vrouwenkiesrecht 410

W

Waal Malefijt, Minister de 388, 390

Waarheid 156

Wacht am Rheim 115

Wacht bij het beginsel, De . . 115

Walace 198

Ware Jacob 357, 358

Ware schuldigen, De ... . 276 Warfield, Prof. B. 18, 20, 82, 84, 85

Wat nu? 457

Wedergeboorte 43, 44

Wederkomst van den Heere . . 422 Weduwen-verzekering .... 102

Weezen-verzekering 102

Weissman . 199

Weldadigheid 298

Wellhausen 178

Wereldgelijkvormigheid . . . 256 Wereldrijk 425

Wereldtentoonstelling te San Fran-

cisco 426

Wérk" van den Heiligen Geest, Het 84

Werklieden 103

Zie ook: Arbeider Werkeloosheids-verzekering 101, 102

Werklieden 101

Westerveld, H. F. J. . . . 362, 408

Westfries, De Vrije 466

Westhoff, Ds 136, 139

Westminstersche Confessie 17, 28, 20, 179

Wet op de Regterlijke Organisatie van

het Besluit der Justitie ... 297 Wet op 't Hooger Onderwijs . . 447 Wet op het Hooger Onderwijs van

1876 116,265

Wetboek v. d. Arbeid .... 35 Wetboek v. d. Handel .... 35 Wetboeken van Koophandel en van

Burgerlijke Regtsvordering . 297 Wetenschap 47, 114, 117, 131, 146, 170 Wetenschap, tweeërlei .... 79 Wetsontwerp-Opsterland . . . 339 Wetsontwerp-Van der Sleyden . 340 Wetsvoorstel-Gerritsen .... 339

Wielenga, D. K 125

Wij, Calvinisten 359

Wijsbegeerte 255

Wilde, J. A. de . . . ï 342, 365

Wilhelm II 259, 40Ö

Wilhelmina, Koningin 135, 144, 145, 147, 148, 181, 190, 191, 219, 469 Wilhelminakerk te Dordrecht 378

Wilhelmus 321

Willem, Prins . . . 447, 450, 451

Willem de Zwijger 181

Winckel, W. F. A 364

Witte, Petrus de 11

Wittenberg 445

Woche, Die 434

Wolff, Dr 199

Woltjer, Dr J 57, 66, 105

Woningtoestand 133

Worms 445

Wormser, J. A. 1, 17, 24, 39, 44, 52,

54, 57, 59, 64, 69, 101, 105, 120, 139,

415

Wormser, Jac. Ph 378

De wortel In de dorre aarde . . 430 Wright, Prof. G. F. 312, 314, 315, 316

Wttwaal van Stoetwegen, Jhr Mr

208, 210, 211, 213

Sluiten