Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET

van 22 Mei 1845, S. no. 22, V. v. V. no. 140, sub I,

op de Invordering van 's Rijks directe belastingen,

zooals die is gewijzigd bij de wetten van 15 Juli 1869, S. no. 133, V. v. V. no. 140, sub III; 15 April 1886, S. no. 64, V. no. 69; 2 Oct. 1893, S. no. 149, V. no. 93 (1); 15 April 1896, S. no. 70, V. no. 53; 16 April 1896, S. no. 72, V. 1909, no. 227, en 18 Juli 1911, S. no. 248, V. no. 142 (2—5).

I. Deze wet is vervallen bij art. 131 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914.

Ten gevolge hiervan vinden het derde en het vijfde lid van art. 8, art. 9, sub 3, en het zesde en zevende lid van art. 15 der wet geen toepassing meer.

Wat de inkomstenbelasting betreft, wordt verwezen naar de artt. 114 en 129 der Wet op de Inkomstenbelasting 19Ï4, in aant. 6 op He Considerans hierna.

%. Door veranderde wetgeving is voorts wijziging gebracht in de toepassing der artt. 4, 7, 9, 13, 21, 23 en 24 der wet. Zie deaantt.2 en 3 op art. 4; aant. 7 op art. 7; aant. 9 op art. 9; aant. 8 op art. 13; aant. 3 op art. 2l; de aantt. 13—15 en 18 op art. 23 en aant. 4 op art. 24.

3. Van het middel van inlegering, be,doeld bij art. 17 der wet, zal in het vervolg geen gebruik worden gemaakt. Instructie Invordering, § 85.

4. Voorschriften tot uitvoering der wet zijn vastgesteld bij de res. van 2ö Dec. 1912, no. 54, V. v. V. no. 150 (Instructie Invordering), gewijzigd en aangevuld door de resolutiën V. v. V. nos. 253, 260, 285, 300, 452 en 484.

De bepalingen van Hoofdstuk I dier instructie zijn opgenomen onder de artikelen der wet, waarop zij betrekking hebben (a).

Hoofdstuk II en Hoofdstuk III dier instructie zijn opgenomen als bijl. A(b). J FB J

(o) Waar in de aanteekeningen op de wet verwezen wordt naar de instructie, wordt daarmede bedoeld de Instructie Invordering.

(b) Ook de aan de Instructie Invordering toegevoegde bijlagen I en II, alsmede de bij die instructie behoorende „Modellen", zjjn in bijl. A opgenomen.

5. Het oorspronkelijk wetsontwerp, de Mem. van T., het Voorl. V., de Mem. v. A., 3 Nota s van wijzigingen, een gewijzigd wetsontwerp en het Algemeen Verslag der Tweede Kamer zijn opgenomen in de Bijlagen der Handelingen van den jaargang 1844/45, bfzz. 875—893, terwijl de Beraadslagingen der Tweede Kamer te vinden zijn in de Handelingen van dien jaargang, blzz. 303—315.

Sluiten