Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

Wet, Art. 3; Instructie, § 11.

12. De in een bevelschrift (ordonnantie) wegens oninbare posten, Directe bel. no. 5, begrepen bedragen moeten niet m ééne som, maar per artikel in het journaal Compt. no. 1 worden geboekt en op de gewone wijze in de kohieren afgeschreven.

Verg. § 122 der instructie, met aant. 1, in bijl. A.

13. Tiendrente wordt geboekt als grondbelasting. Res. V. 1908, no. 140, § 5.

14. De ontvangsten wegens bemalingsbelasting (a) worden met die wegens grondbelasting in één bedrag geboekt en verantwoord. Res. V. v. V. no. 585, § 4.

(a) Zie aant. 8 op art. 24 hierna.

15. Afzonderlijke kohieren der grondbelasting voor kadastrale gemeenten, worden in de journalen aangeduid door de eerste letter van den naam der kadastrale gemeente, te vermelden naast het artikel van het kohier. Res. V. 1898, no. 14.

Verg. § 110 der instructie, opgenomen in bijl. A.

16. De Ontvanger, bij wien extracten Directe bel. no. 14 inkomen, boekt de daarin vermelde betalingen zoo spoedig mogelijk in de betrekkelijke journalen Compt. no. 1. Het nommer der boeking moet bij iederen post op het extract aangeteekend worden.

De boeking geschiedt na kantoortijd onder het opschrift: „Extracten no. 14 (Dir. Bel.)". De ingeschreven bedragen worden, vereenigd met de ontvangsten van den dag, uit het journaal in het kasboek overgebracht. Res. V. 1901, no. 96, § 8.

De betalingen, die in December op andere kantoren zijn gedaan, worden in het journaal Compt. no. 1 ingeschreven onder het volgnommer, dat voor de laatste boeking in die maand is gebezigd, met bijvoeging van de letter A, B, enz. Res. V. 1902, no. 116, sub III.

1T. De door middel van giro betaalde bedragen, worden bij iedere inschrijving aangeduid door de letter G, in margine vóór de inschrijving te vermelden. Res. V. v. V. no. 448, § 8.

18. In zake bedrijfsbelasting was voorheen, bij de res. V. 1902, no. 10, voorgeschreven, dat, indien een schipper op een kantoor, waaronder hij niet woont, de elders verschuldigde bedrijfsbelasting (en vervolgingskosten) aanzuiverde, deze bedragen moesten worden geboekt in het register Compt. no. 6 en aan den Ontvanger van het kantoor van aanslag per quitantie van storting overgemaakt.

Uit het register Compt. no. 6 werd een ongezegelde quitantie afgegeven. Op het aanslagbiljet werd in zoodanig geval geen kwijting gegeven.

Dit voorschrift, hoewel alleen betrekking hebbende op de thans vervallen bedrijfsbelasting, wordt hier vermeld, omdat het, naar vermeend wordt, ook wordt toegepast voor aanslagen in de personeele belasting (bijv. wegens rijwielen).

19.. Kan, bij blijkbaar onjuiste of onvolledige invulling eener opgaaf van door middel van giro te betalen belasting, voor een post niet met zekerheid worden uitgemaakt welke aanslag bedoeld wordt, of betreft een post, volgens hetgeen in de opgaaf is vermeld, een aanslag, die op een ander kantoor moet worden voldaan, dan boekt de Ontvanger het bedrag, in afwachting, dat het zijn definitieve bestemming kan bereiken, in het

Sluiten