Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet, Art. 3; Instructie, §§ 12—14.

45

Verg. § 33, eerste lid, der instructie, opgenomen onder art. 13.

43. Het is aan ambtenaren verboden zich in te laten met het schrijven, ten behoeve van particulieren, van verzoekschriften, bezwaarschriften en dergelijke stukken ter zake van de Administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

Dit verbod geldt niet ten aanzien der directe belastingen, indien iemand zich op een inspectie of kantoor der directe belastingen vervoegt ter verkrijging van inlichtingen en het alsdan noodig blijkt, dat tot herstel van een ambtelijk abuis of ter bekoming van ontheffing, waarop de wet aanspraak geeft, een bezwaarschrift, een aangifte of een verzoekschrift wordt ingediend! De Inspecteurs en Ontvangers kunnen zich in deze gevallen voor gemachtigd houden het bezwaarschrift of ander stuk, dat noodig is, desverlangd voor de belanghebbenden op te stellen of te doen opstellen, mits daarvoor in geenerlei vorm belooning wordt aangenomen.

De Directeurs, Inspecteurs, Controleurs en Ontvangers worden uitgenoodigd om toe te zien, dat ook hun particuliere klerken en subontvangers zich naar het hier gegeven voorschrift gedragen. Res. V. v. V. no. 500.

44. Verzoeken volgens art. 65, § 3, der Wet op de Personeele belasting kunnen zoowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Van een mondeling verzoek maakt de ambtenaar, tot wien het wordt gericht, een beknopt relaas op, dat verder als een verzoekschrift wordt geïnstrueerd. Instr. Personeele bel., § 44.

§ 13 der instructie. De duphcaat-aanslagbiljetten (45), welke voor de uitvoering der Kieswet worden gevorderd, worden kosteloos verstrekt (46).

Ditzelfde geldt ook voor de duplicaat-aanslagbiljetten betreffende de grondbelasting wegens eigendommen van den Staat, welke door of van wege het bestuur der domeinen mochten worden gevraagd (47).

45. Verg. § 4, 2e lid, der instructie, opgenomen onder- art. 2.

46. Zij worden door den Ontvanger gewaarmerkt, ook als de wet (a) het niet uitdrukkelijk voorschrijft. Res. V. 1901, no. 2, § 10.

(o) Bedoeld wordt de Kieswet, V. 1901, no. 1, artt. 12 en 114.

41. Ambtshalve worden door den Ontvanger duplicaat-aanslagbiljetten overgelegd bij de behandeling van bezwaarschriften, aangiften en verzoekschriften in zake personeele belasting. Zie dé §§ 37 en 45 der Instructie Personeele belasting, alsmede de res. V. v. V. no. 661.

In zake grondbelasting moet de belanghebbende een dubbel van zijn aanslagbiljet bij zijn bezwaarschrift overleggen. Zie de artt. 51 en 54 der Wet op .de Grondbelasting.

Verg. aant. 4 hiervoor, alsmede aant. 49 hierna.

Blijkens het materieel Inkomstenbel. no. 44, moeten de Ontvangers, bij de behandeling van verzoekschriften om ontheffing van inkomstenbelasting, duplicaat-aanslagbiljetten.overleggen. Verg. § 72 der Instructie Inkomstenbelasting.

§ 14 der instructie. De vergoeding, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, wordt als buitengewone ontvangst aan het Kijk verantwoord. Uit het register Comptabiliteit no. 8 wordt deswege geene quitantie afgegeven (48—49).

Sluiten