Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet, Art. 13; Instructie, §§ 43—45.

95

Tot uitvaardiging van een dwangbevel tegen de hier bedoelde personen behoort echter voor de eerste maal niet te worden overgegaan, dan nadat hun door den Ontvanger schriftelijk is medegedeeld, dat zij er in het vervolg niet op moeten rekenen, dat inhouding op traktement of pensioen zal plaats hebben en mitsdien bij wanbetaling een dwangbevel - zal worden beteekend en, zoo noodig, geëxecuteerd.

Indien een ingestelde vervolging mocht leiden tot opmaking van een verklaring of een proces-verbaal van onvermogen, wordt daarna alsnog een aanvrage om inhouding ingezonden. Res. van 15 Febr. 1916, no. 141.

(a) Opgenomen in bijl. A.

§ 44 der instructie. Wegens de belasting, die voor zoover bekend op een ander kantoor dan dat van aanslag kan worden betaald, zendt de ontvanger, houder van het kohier, geene waarschuwing, zoolang hij niet kan aannemen, dat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt verstreken is (40).

Het vorenstaande is niet van toepassing, indien door eene buitengewone omstandigheid, zooals faillissement, onverwijlde vervolging geboden mocht zijn (41).

40. Zie, omtrent gelegenheid tot betaling van elders verschuldigde directe belasting, de res. V. 1901, no. 96, laatstelijk gewijzigd bij § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

41. In geval van faillissement is het niet noodig waarschuwing en aanmaning te verzenden.

De Ontvanger kan onmiddellijk een vordering aan den curator doen beteekenen. Zie de §§ 22 en 25 der instructie, opgenomen onder art. 7.

Er kunnen evenwel andere omstandigheden zijn, die onverwijlde vervolging noodzakelijk maken, bijv. ophanden zijnd vertrek naar het buitenland.

Hoewel niet uitdrukkelijk voorgeschreven, is het gewenscht, in dergelijke gevallen, de waarschuwing en de aanmaning te verzenden door tussehenkomst van den Ontvanger over de woonplaats van den belastingschuldige.

In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid, dat de belastingschuldige op zijn woonplaats betaald heeft, vóórdat de waarschuwing werd verzonden en verder dient laatstgenoemde Ontvanger te weten of er vervolgingskosten verschuldigd zijn en tot welk bedrag.

§ 45 der instructie (42). De ontvanger zendt jaarlijks vóór 15 Januari aan het Departement van Financiën (Afdeeling Directe Belastingen) eene nauwkeurige opgave van het aantal waarschuwingen en aanmaningen, te zamen, in het voorafgaande jaar met verrekening van briefport verzonden

•(43).

Tevens doet hij jaarlijks vóór den Sisten Januari rechtstreeks aan den directeur opgave van het gezamènlijk getal waarschuwingen, hetwelk in het afgeloopen kalenderjaar voor grond-, personeele en inkomstenbelasting voor zijn kantoor is uitgereikt of per post verzonden (44).

Nadat de ingekomen opgaven ter directie zijn gerecapituleerd, wordt het totaal daarvan vóór den 15den der volgende maand medegedeeld aan het Departement van Financiën (Afdeeling Directe Belastingen).

4%. Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

Sluiten