Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet, Art. 14; Instructie, §§ 74—75.

135

Naar denzelfden regel wordt gehandeld, wanneer derden-beslag onder een ander kantoor moet worden gelegd. De ontvanger over de woon- of verblijfplaats van den derde verleent in dat geval zijne tussehenkomst (176).

Op het dwangbevel (177) wordt de woon- of verblijfplaats van den belastingschuldige aangeduid. Daaromtrent geldt het bepaalde in § 9 (178-179).

1T4. Indien daarbij blijkt, dat derden-beslag moet worden gelegd onder een ander kantoor dan dat, waaronder de belastingschuldige woont, of dat goederen of schepen moeten worden geëxecuteerd in een gemeente, gelegen buiten den kring van dat kantoor, wordt het dwangbevel, met bijbehoorende stukken (verg. aant. 136 hiervoor) teruggezonden aan den Ontvanger van het kantoor van aanslag, die daarmede c.q. handelt als is voorgeschreven in het tweede lid van deze paragraaf of in § 79.

1T5. Deze Ontvanger vraagt ook de machtiging tot het leggten van het derden-beslag. Verg. § 54 hiervoor.

1T6. Zie § 79 hierna, voor het geval, dat goederen of schepen moeten worden geëxecuteerd in een gemeente, gelegen buiten den kring van het kantoor, alwaar de belasting verschuldigd is.

ITT. In de in deze paragraaf bedoelde gevallen behoort een bijzonder dwangbevel te worden opgemaakt. Verg. § 46, lett. b, der instructie hiervoor, met aant. 58.

IT8. Verg. de aantt. 49 en 50 op art. 2.

1T9. Wanneer de handteekening niet duidelijk leesbaar is, is het gewenscht den naam van den Kantonrechter op het dwangbevel te vermelden.

De handteekening van den Ontvanger moet duidelijk en leesbaar zijn. Zie aant. 25 op art. 3.

§ T5 der instructie. De ontvanger, die het dwangbevel heeft uitgevaardigd, zendt het na de executoir-verklaring aan zijn betrokken ambtgenoot; deze stelt het, na boeking in het register van dwangbevelen uit andere gemeenten afkomstig, Directe Belastingen no. 29, in handen van den met de beteekening en tenuitvoerlegging te belasten deurwaarder (180).

Voor Amsterdam, Botterdam en 's-Gravenhage geschiedt die toezending aan den ontvanger, respectievelijk, van het 8de, 1ste en 2de kantoor, die de boeking in evengenoemd register verricht en, zoo noodig, voor doorzending van het dwangbevel aan een zijner ambtgenooten op zijn standplaats zorg draagt (181).

180. Het volgeschreven register Directe^el. no. 29 wordt ingezonden na verloop van vijf jaren — het jaar waartoe het laatstelijk betrekking heeft, niet medegerekend. Res. V. v. V. no. 601, § 19.

Verg. aant. 25 op art. 7.

Het register Directe bel. no. 29 is opgenomen onder de modellen, achteraan in het werk.

181. De tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschiedt nl., ook in

Sluiten