Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet, Art. 16; Instructie, § 84.

159

ook recht heeft, maar wel, beschouwd tegenover den verhuurder, die over den bodem in het geheel geen beschikking heeft."

Beschouwd tegenover den fiscus zal het huis kunnen worden aangemerkt als bodem van elk der huurders en zal aldaar, ten laste van elk hunnner, beslag kunnen worden gelegd op de tot stoffeering dienende roerendefgoederen.

Verg. De Invordering no. 34.

42. Tot verhaal van belasting, verschuldigd door personen, die „op kamers" wonen, moeten, volgens De Invordering no. 34, niet worden in beslag genomen de meubelen, die de kamerverhuurder tegelijk met de kamer aan den huurder ten gebruike heeft afgestaan.

Het beslag zal in die gevallen moeten plaats hebben op de kleeding en de voorwerpen, welke geacht kunnen worden den belastingschuldige toe te behooren.

Tegen deze personen, zal ook dikwijls met succes het beslag onder derden (loonbeslag) kunnen wprden toegepast.

43. Aan de uitdrukking „op den bodem van den belastingschuldige" moet niet de enge beteekenis worden gehecht van „in het huis, enz."

Bij een hoeve moet onder bodem mede worden begrepen het land. Dit blijkt duidelijk uit de omschrijving „nog niet ingeoogste vruchten," welker vermelding anders geen doel zou hebben, daar deze zich nooit in een vertrek zullen bevinden. Weekblad no. 2122.

Zie ook Weekblad no. 1557.

44. Een opstel over „Opvordering van eigendom van gearresteerde goederen" komt voor in Weekblad nos. 2248 en 2249, en een over „De bodem van den belastingschuldige" in Weekblad nos-. 2277 en 2278.

Een artikel „ Van den Bodem" is opgenomén in De Invordering nos. 31, 32 en 34.

§ 84 der instructie. De ontvanger stelt op het bezwaarschrift — hetwelk volgens art. 28 der wet op gezegeld papier geschreven moet worden, wanneer de betrekkelijke aanslag meer dan ƒ 20 bedraagt — de dagteekemng van ontvangst en bevestigt dit met zijn paraaf. Na afgifte van een ontvangbewijs zendt hij het stuk met zijn advies onder overlegging tevens van het procesverbaal van mbeslagneming, het dwangbevel en de akte van beteekening aan den directeur, die de stukken met zijne beschouwingen doorzendt aan den commissaris der Koningin, De behandeling van een en ander geschiedt met den meesten spoed.

De beschikking van den commissaris , der Koningin wordt ten spoedigste beteekend, zoowel aan den reclamant als aan den beslagene (45).

Wanneer het bezwaarschrift ingewilügd is, wordt bij de beteekening der beschikking tevens opheffing van het beslag gedaan, hetzij voor het geheel, hetzij voor dat gedeelte, waarover de terugvordering loopt (46).

Ingeval van afwijzende beschikking wordt bij de beteekening de nadere dag van verkoop bepaald, welke niet binnen acht dagen na die beteekening kan plaats hebben (47).

45. Volgens Caljé, De Deurwaarder, no. 430, moet de beteekening ook geschieden aan den bewaarder, voor zoover nl. de beslagene niet tevens bewaarder is.

Voor de beteekening der beslissing worden den beslagene geen kosten in rekening gebracht. Zie § 8 der I. V.

Sluiten