Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

B$age- A; (Instr, Inv.). -*-;§§ 110—112.

van afdeelingen, als bedoeld in art. 217 der Gemeentewet, worden, wat de genoemde belasting aangaat, voor die afdeelingen afzonderlijke staten van omnbare posten opgemaakt (1—2).

Afzonderlijke kohieren der grondbelasting voor kadastrale gemeenten worden in de staten van oninbare posten aangeduid door de eerste letter van den naam der kadastrale gemeente, te vermelden naast het artikel van het kohier (3).

1. Art. 217 der Gemeentewet (V. 1851, no. 169) luidt als volgt: „In- gemeenten, wier afdeelingen of dorpen een afzonderlijk vermogen,

afzonderlijke inkomsten of lasten hebben, kan dit onderscheid büjven bestaan.

„Buiten de gevallen, waarin de wet, bij vereeniging van gemeenten, zoodanig onderscheid vaststelt, kunnen afzonderlijke lasten en inkomsten, in bijzondere afdeelingen eener gemeente, waar het noodig is, bij een besluit van den Gemeenteraad, onder Onze goedkeuring, Gedeputeerde Staten gehoord, worden toegelaten.

„Gedeputeerde Staten regelen, onder Onze goedkeuring, het verband dezer afzonderlijke huishoudingen met de algemeene huishouding der gemeente, overeenkomstig het stelsel dezer wet."

2. Voor de hier bedoelde afdeelingen worden eveneens afzonderlijke kohieren opgemaakt en afzonderlijke journalen, Compt. no. 1, aangelegd. Zie de res. V. 1898, no. 14, in verband met de res. V. v. V. no. 554.

3. Bij boeking in de journalen, Compt. no. 1, moet op dezelfde wijze worden gehandeld. Zie de res. V. 1898, no. 14, in aant. 15 op art. 3 der Wet op de Invordering^

§ 111 (1). Indien eene gemeente niet op alle aanslagen in de personeele belasting een gelijk aantal opcenten heft, worden in de staten van oninbare posten wegens dat middel de nog verschuldigde bedragen, behalve in hoofdsom en opcenten, ook alleen in hoofdsom opgegeven, terwijl in de daarvoor bestemde kolom melding wordt gemaakt van het totaal aantal opcenten (provinciale en gemeente-opcenten) (2).

Het is den ontvangers echter vrijgelaten de artikelen, waarvoor het aantal opcenten gelijk is, achter elkaar in te schrijven en voor iedere groep eene nieuwe bladzijde te beginnen. De berekening der hoofdsom kan zich dan, evenals in de staten voor de grondbelasting, de inkornstenbelasting en de personeele belasting, indien de gemeente op die belasting niet meer dan 50 opcenten heft, bepalen tot de totalen der bladzijden (3).

1. Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

2. Zie art. 247 der Gemeentewet, in aant. 6 op art. 24 der Wet op de Invordering.

3. Verg. de aanwijzingen op den staat Directe bel. no. 30.

§ 112. De ontvanger motiveert eiken als oninbaar voorgedragen post in de daarvoor bestemde kolom van den staat.

Ten einde dit op grondige wijze te kunnen doen, stelt hij bij de daarop voorkomende belastingschuldigen omtrent wie dit noodig of wenschelijk is persoonlijk onderzoek in, waarvan hij bij de betrekkelijke posten melding maakt (1).

Sluiten