Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

Bijlage A (Instr. Inv.).

Bbp. No.

Akte van Beteekening (o)

In den jare negentienhonderd , den

heb ik ondergeteekende

deurwaarder der directe belastingen te ,~ , wonende te

voorzien van mijne aanstelling, waarop mijne beëediging is vermeld, ter

vordering van den ontvanger der (lireete belastingen te -

het ommestaande dwangbevel beteekend aan - --

A.:....:.....:...:..:.... wonende te - • ■—

Voorts heb ik deurwaarder, op last van voornoemden ontvanger, die tot den afloop der executie, woonplaats kiest ten —rr

IN NAAM DEB KONINGIN

bevel gedaan aan de geïnsinueerde, om binnen twee dagen (fc) na dag-; teekening dezer, aan mijn voornoemden requirant te betalen de som van

f. , zijnde het bedrag van het door h- verschuldigde en in het

ommestaande dwangbevel breeder omschreven.

Ik heb h— - wijders aangezegd, dat bij gebreke van deze som met de

kosten, ten bedrage van ƒ , binnen den bepaalden tijd te voldoen,

door mij zal worden overgegaan tot de inbeslagneming en verkoop

goederen, volgens de wet.

En heb ik deurwaarder, zoo van ommestaand dwangbevel, als van dit exploot afschrift gelaten, ter woonstede van de(n) geïnsinueerde, aldaar exploot doende aan en sprekende met - ----

• De kosten dezer zijn ~— -----

De deurwaarder voornoemd,

Gratis geregis%réèrd *#BSJ~i^ „.:..... den

ï ^-L"-.v.:.v./.v--.-i;,- deelfoÜO -' ^-J Vak . blad

r~ fenvooi: t- -i

De ontvanger.

2 £^«0..^% aant.; 71 os art. 14 der Wet pp de Invordering (6) Verg. aant. 5 op art. 2 alsvoren.

Sluiten