Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage A (Instr. Inv.).

221

MODEL V (o). (f 48 Instr. Inv.)

DWANGBEVEL No.

GEMEENTE

BEPEBTOEIÜM No.

AKTE VAN BETEEKENING (b).

In den jare negentien honderd

ondergeteekende

directe belastingen te

den

heb ik

deurwaarder der

wonende

voorzien van mijne aanstelling, waarop mijne beëediging is vermeld,

ter vordering van den ontvanger der directe belastingen te ,

aan elk der na te noemen personen, voor zooveel hem aangaat, beteekend het

dwangbevel door genoemden ontvanger den uitgevaardigd

ter zake van verschuldigde belasting over het belastingjaar 191 en door den kantonrechter executoir verklaard.

Voorts heb ik deurwaarder op last van voornoemden ontvanger, die tot den afloop der executie woonplaats kiest ten -

aan elk der geïnsinueerden in het bijzonder bevel gedaan, om binnen TWEE DAGEN (c) na dagteekening dezer, aan voorschreven dwangbevel, voor zooveel hem aangaat, te voldoen, en mitsdien aan mijn voornoemden requirant te betalen de som, in kolom 4 van den hierna volgenden staat (d) achter zijn naam vermeld, zijnde het bedrag der belasting, dat bij de uitvaardiging van het dwangbevel, door hem is verschuldigd.

Ik heb elk der geïnsinueerden wijders aangezegd, dat bij gebreke van deze som en van de kosten ten bedrage als in kolom 5 van voormelden staat achter zijn naam is uitgedrukt, binnen den bepaalden tijd te voldoen^loor mij zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop zijner goederen, volgens de wet, en dat alsdan het dwangbevel ten uitvoer zal worden gelegd tot verhaal van het geheele bedrag der nog openstaande belastingen, zijnde de som, in kolom 6 van meergemelden staat achter zijn naam uitgedrukt, en van de kosten. .

En heb ik deurwaarder, ter woonstede van elk der geïnsinueerden afschrift van dit exploot en van het daarin vermelde dwangbevel beide voor zooveel hem betreft, gelaten, aldaar exploot doende aan en sprekende met den persoon, in kolom 7 van bedoelden staat achter den naam des geïnsinueerden vermeld.

De kosten dezer zijn, als in kolom 8 van denzelfden staat achter den naam van eiken geïnsinueerde is aangeduid.

(a) Zie, nopens de opruiming der gebruikte modellen, aant. 4 op § 122 der instructie. ,(b) Verg. aant. 71 op art. 14 der Wet op de Invordering.

(c) Zie aant. 5 op art 2 alsvoren. •

(d) Zie de volgende bladzijde.

IN NAAM DEB KONINGIN

Sluiten