Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OS

a

model vi <«>. Extract

(§ 48 Instr. Inv.)

Akte van beteekening (b).

In den jare negentienhonderd den heb ik ondergeteekende,

, deurwaarder der directe belastingen te , wonende

- - , voorzien van mijne aanstelling, waarop mijne beëediging is vermeld, ter vordering van den ontvanger der

directe belastingen te

Aan

wonende te -, voor zooveel h aangaat

beteekend het dwangbevel door genoemden ontvanger den 191 uitgevaardigd ter zake van

verschuldigde belasting over het belastingjaar 191 , en door den kantonrechter executoir verklaard.

Voorts heb ik deurwaarder, op last van voornoemden ontvanger, die tot den afloop der executie woonplaats kiest ten

-■ IN NAAM DER KONINGIN aan de(n) geïnsinueerde bevel gedaan om binnen TWEE

DAGEN (c), na dagteekening dezer, aan voorschreven dwangbevel, voor zooveel h aangaat te voldoen, en mitsdien

aan mijn voornoemden requirant te betalen de som van f , zijnde het bedrag der belasting, dat bij de uitvaardiging

van het dwangbevel door de(n) geïnsinueerde is verschuldigd.

Ik heb de(n) geïnsinueerde wijders aangezegd, dat, bij gebreke van deze som en van de kosten, ten bedrage van f binnen den bepaalden tijd te voldoen, door mij zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop goederen volgens de wet, en dat alsdan "het dwangbevel ten uitvoer zal worden gelegd tot verhaal van het geheele bedrag der nog openstaande belastingen, zijnde de som van f , en van de kosten.

En heb ik deurwaarder, ter woonstede van de(n) geïnsinueerde, afschrift van dit exploot en van het daarin vermelde

dwangbevel (d), beide voor zooveel h betreft, gelaten, aldaar exploot doende aan en sprekende met

De deurwaarder voornoemd, (get.)

De kosten dezer zijn Cents. Voor afschrift conform voor zooveel het geëxtraheerde aangaat,

De deurwaarder voornoemd.

(a) Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting. (6) Zie aant. 71 op art. 14 der Wet op de Invordering, (c) Verg. aant. 5 op art. 2 alsvoren. {d) Zie de volgende bladzijde.

Sluiten