Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL VILT (0—6). (§§ 49 en 54 Instr. Inv.)

Verklaring van Onvermogen (c).

De ondergeteekendè, deurwaarder der directe belastingen te .-. , verklaart op den eed bij de aanvaarding

zijner bediening afgelegd, dat de onderstaande belastingschuldige(n), wonende te en tegen wie

door den ontvanger der directe belastingen te in dato 19 , dwangbevel is uitgevaardigd ter zake der door h over 19 verschuldigde belasting, bij de beteekening van dat

dwangbevel (d) door hem deurwaarder, bij persoonlijk onderzoek woninge(n), onvermogend Z?n bevonden, zoodat op de voorhanden beslagbare roerende goederen, bij verkoop, de belasting en kosten niet zouden kunnen worden verhaald, en dat de belastingschuldige(n) evenmin elders roerende goederen bezit(ten), waarop beslag zou kunnen worden gelegd.

n' a "3 Artikel van het uearae van den aanslae Bedrag van het daarop Bedrag van het onaan- Datum van u -8 g

§ pa> NAMEN EN kohier. betaalde. gezuiverde. uitreiking der § J « .

| g m WOONPLAATSEN —7 1 7 t 7 7 7 7 -r ; | ™ s g

§11 DEB BELASTING- |^g>||i cS .=> £ é | d, ° i> É | ^ S | f 1 § f m S f èÊ I-S § f

| || SCHULDIGEN. g|| j j I ||j j j I g||;|jl g| ggg"

Aldus opgemaakt te , den 191 .

De deurwaarder der directe belastingen,

■ " (e)

(o) Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

(b) Zie, nopens de opruiming van de gebruikte modellen, aant. 4 op § 122 der instructie,

(c) Verg. § 81 der instructie, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering.

(d) De woorden: „bij de beteekening van dat dwangbevel" door te halen, ingeval de verklaring van onvermogen wordt opgemaakt overeenkomstig § 49 der instructie, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering

(e) De. verklaring van onvermogen is vrij van de formaliteit der registratie, Zie aant. 12 op art, 23 der Wet op de Invordering,

td

5>*

cr)

cd

O

cc

B

Sluiten