Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage A (Instr. Inv.).

229

MODEL XI (o). (§ 59 Instr. Inv.)

AKTE VAN PROLONGATIE (6).

Wij ondergeteekenden, ontvanger der directe belastingen te

ter eenre

En -•-

ter andere zijde, verklaren met elkander, op verzoek van de(n) ondergeteekende ter andere zijde, te zijn overeengekomen en alzoo te hebben toegestemd, dat de Verkoop der Goederen welke de ondergeteekende tér eenre in zijne vermelde hoedanigheid op den door den deurwaarder ten laste van de(n)

ondergeteekende ter andere zijde, heeft doen in beslag nemen, zal wordjert uitgesteld en zulks tot zoolang als het den ondergeteekende ter eenre behagen zal, zonder dat deze tot eenige vergoeding van kosten, schaden of interessen zal gehouden zijn (c).

Verklarende wijders de ondergeteekende ter andere zijde hierbij afstand te doen van alle exceptiën en rechtsmiddelen van welken aard ook, welke hij zoude kunnen beweren tegen de aangevangene executie en het gelegd beslag te doen gelden.

Blijvende intusschen de gearresteerde belast met de bewaring der inbeslaggenomene goederen, die zich verbindt, die ongeschonden te bewaren, eh weder in te leveren, wanneer zulks van h zal worden gevorderd, onder de straffen bij art. 198 van het Wetboek van Strafrecht en art. 454 van het Wetboek van Burgerlijke Bechtsvordering bepaald.

En is.deze akte in duplo opgemaakt en door beide partijen geteekend.

Te , den 191 .

(d)

In duplo gratis geregistreerd te (e) -•■

den

Deel , Folio ,vak , blad ,

renvooi.

De ontvanger,

N.B. Bij de betaling deze akte mede té brengen.

(a) Zie, nopens de opruiming der gebruikte modellen, aant. 4 op § 122 der instructie..._. (6) Ingeval er opposanten zjjn, die tot de prolongatie medewerken, of indien de beslagene niet tevens bewaarder is, behoort het formulier te worden gewijzigd. Zie de ' aantt. 8 en 10 op art. 462 W. v. B. R. (bijl. JD).

(c) Zie aant. 11 op art. 462 W. v. B. R. (bijl. D).

(d) Zie aant. 13 op art. 462 W. v. B. R. (bijl. D).

(e) Zie aant. 9 jp art. 462 W. v. B. R. (bijl. D). . ;VV*T

Sluiten