Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage A (Instr. Inv.).

281

MODEL XIII (a-b). (§63Instr. Inv.) (c)

Oppositie tegen de afgifte van kooppenningen.

IN NAAM DEB KONINGIN.

De ontvanger der directe belastingen te ;

Gez en de gedane aankondigingen van den voorgenomen gerechtelijken

verkoop bij executie van de roerende goederen van

van beroep , wonende te —;

Gezien het behoorlijk executoir verklaarde en afgekondigde (d) kohier der

:— belasting van de gemeente over het

belastingjaar 191 ;

Gezien het behoorlijk executoir verklaarde en afgekondigde (d) kohier der

belasting van de gemeente over het

belastingjaar 191 ;

Op welke kohieren de bovengenoemde is aangeslagen

tot een gezamenlijk bedrag van waarop

is betaald, zoodat met de kosten van vervolging, enz. de. geheele schuld nog bedraagt de som van ;

Gezien de artikelen 1, 9, no. 1, 12, lett. b, en 24 der wet' van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22) in verband met art. 457 van het Wetboek van Burgerlijke Bechtsvordering;

Verklaart zich bij deze in zijne bovengenoemde kwaliteit, tot het doen gelden van den voorrang bij artikel 12 van eerstgenoemde wet aan het Bijk toegekend, te stellen in oppositie tegen de afgifte der kooppenningen, die de opbrengst zullen uitmaken der als voren aangekondigde executorialen verkoop der roerende goederen van bovengenoemde(n)

en zulks voor een som van

wegens hoofdsom en opcenten en van

wegens kosten van vervolging, derhalve tot een totaal bedrag van

Gedaan te L , den 191

De ontvanger voornoemd, (e)

Gesteld ter executie in handen van den deurwaarder (ƒ)

, den 191

De ontvanger voornoemd,

(a) Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

(&) Zie, voor de opruiming der gebruikte modellen, aant. 4 op § 122 der instructie.

(c) Verg. aant. 4 op art. 457 W. v. B. R. (bijl. D).

(d) Bij gebruik van dit model, moeten, bij de vermelding van een kohier der inkomstenbelasting, de woorden: „behoorlijk executoir verklaarde en afgekondigde" met de pen worden doorgehaald. Instr. Inkomstenbel., § 90.

(e) De akte behoeft niet geregistreerd te worden. Verg. de aantt. 8 en 26 op art. 23 der Wet op de Invordering.

(/) De oppositie wordt beteekend aan den arrestant en aan den deurwaarder. Zie art. 457 W. v. B. R., met de aantt. 5 en 6, in bijl. D. Ka de beteekening wordt de oppositie, met de geregistreerde akte van beteekening, weder bij den Ontvanger ingeleverd.

Sluiten