Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

Bijlage B, I (Wet 1850). — Art. 1.

o. voor de bezorging van de kennisgeving der te doene inlegering (art. 17 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22):

15 cents in de steden,

25 cents ten platten lande (2).

b. voor de beteekening van het dwangbevel met bevel tot betaling (art. 14 derzelfde wet), zoo de gevorderde som bedraagt:

beneden de ƒ 5 ƒ 0,40,

ƒ 5 tot „ I 10 0,50,

10 „ „ „ 20 0,60,

20 en daarboven 0,75;

voor schrijfloon, hetzij van het origineel, hetzij van het afschrift, mag niets gerekend worden.

c. voor het doen van elk ander exploit f 0,50;

voor schrijfloon, zoowel van het origineel als van elk afschrift, genieten zij voor elke drie honderd lettergrepen f 0,10.

Indien het exploit aan het parket van het openbaar ministerie of eenige andere autoriteit of college wordt gedaan, of eenige akte aldaar moet worden beteekend, en er op het origineel een visum wordt vereischt; of wel, indien het exploit of eenige andere stukken worden aangeplakt, afgekondigd of in een dagblad aangekondigd, rekenen de deurwaarders, boven het hun toegestaan salaris, wegens ieder dezer bemoeienissen ƒ 0,30, voor ieder stuk, waaromtrent eene der ten deze bedoelde werkzaamheden heeft plaats gehad.

d. voor eene vacatie van niet langer dan drie uren, tot mbeslagneming van roerende of onroerende goederen of schepen, naziening en verkoop, en tot het schrijven van het origineel en de kopijen van de daarvan op te maken processen-verbaal, ƒ 1,80;

voor elk uur of gedeelte daarvan bovendien ƒ 0,60; . voor ieder der getuigen, zoo hunne tegenwoordigheid niet langer dan drie uren gevorderd wordt, ƒ0,45;

voor ieder uur of gedeelte daarvan bovendien ƒ0,15.

Ingeval er kosten van transport van goederen, werklieden, enz., gevorderd worden, worden deze aan den deurwaarder naar billijkheid als uitschotten in Tekening geleden, op vertoon der quitantiën van de personen, door hem gebezigd; en des noods ter taxatie van den voorzitter der rechtbank van het arrondissement, waarin de werkzaamheid is verricht.

e. voor vacatie om gelden of geldswaarde hebbend papier bij eene inbeslagneming, of wel de opbrengst van den verkoop, in bewaring te brengen, ter plaatse bij de wet voorgeschreven, ƒ 0,60.

ƒ. voor alle andere processen-verbaal in het algemeen, in de gevallen waarin de deurwaarder verplicht is het verrichte door zoodanige akte te constateeren, de afschriften daaronder begrepen, ƒ 1,65.

voor ieder der getuigen, indien die daarbij vereischt worden, ƒ 0,25.

g. voor afschriften van alle stukken, welke bij de onderscheidene exploiten worden overgegeven, voor zoo verre die door dé deurwaarders zijn gemaakt en geteekend geworden, voor elke drie honderd lettergrepen ƒ 0,10 (3).

Sluiten