Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288

Bijlage B, II (I. V.). — §§ 2—3.

dwangbevel ƒ 0,50 wegens kosten worden in rekening gebracht. Zie De Invordering no. 11.

(o) Verg. § 10 der I.O., met aant. 2,. in onderdeel II van bijl. C.

§ 3. Ter zake van andere beteekeningen, waarvoor den belastingschuldige kosten in rekening kunnen worden gebracht, wordt volgens art. lc der wet gevorderd (1):

1°. voor het doen van een exploot (2) f 0,50;

2°. voor schrijfloon, zoowel van het origineel als van elk afschrift, voor iedere 300 lettergrepen „ 0,10.

Een overblijvend gedeelte van 800 lettergrepen wordt voor vol gerekend. Het schrijfloon wordt ook dan gevorderd, wanneer gedrukte formulieren worden gebezigd of wanneer het exploot den deurwaarder geschreven ter hand is gesteld (8—5).

Het opmaken van het exploot wordt niet afzonderlijk berekend (6). 1. Verg. § 8, alsmede de aantt. 3, 4 en 7 aldaar.

%. In art. 53 van het Tarief voor justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken (a) beteekent exploot: akte, zoodat wanneer een exploot aan méér dan éèn persoon beteekend wordt, door den deurwaarder slechts het loon van één exploot in rekening gebracht mag worden. Arrest van den Hoogen Raad van 29 Nov. 1912, W. v. h. R. no. 9432.

Een Vonnis van de Arr. Rechtbank te Rotterdam van 25 Januari 1912, gewezen in dezelfde zaak, is opgenomen in De Invordering no. 2.

Nu art. 53 van het Tarief voor justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken van gelijke strekking is als art. 1, lett. c, der wet van 1850^ zal ook bij de toepassing van laatstgemeld artikel met bovenstaand Arrest rekening moeten worden gehouden.

Voor de beteekening van een oppositie tegen de afgifte der kooppenningen, aan den arrestant en aan den deurwaarder (art. 457 W. v. B. R.), mag dus, behalve het schrijfloon van-het exploot en van twee afschriften, - slechts éénmaal / 0,50, voor het doen van het exploot, aan den belastingschuldige in rekening worden gebracht.

Verg. art. 3 W. v. B. R., met aant. 1, in bijl. D. (o) Bedoeld artikel luidt als volgt:

„Aan de deurwaarders is verschuldigd voor het doen van ieder exploot, van welken aard ook, indien hetzelve gesteld aan hen is ter hand gesteld:

„Wanneer die betrekking hebben tot een geding voor den Kantonrechter, / 0,50;

„Wanneer die betrekking hebben tot een geding voor de Arr. Rechtbanken, de Qerechtshoven, den Hoogen Raad, of scheidsmannen, of ook wanneer die geen betrekking hebben tot een eigenlijk rechtsgeding, en niet elders afzonderlijk zijn opgenoemd, / 0,75;

„Voor schrijfloon, zoowel van het origineel als van elk afschrift, genieten zij voor elke driehonderd lettergrepen, / 0,10;

„Wanneer zjj zijn belast geweest met het opmaken van het exploot, mogen zij daarvoor bovendien éénmaal rekenen een gelijke som, als aan hen hierboven voor het doen van het exploot in onderscheidene gevallen is toegekend."

Verg. aant. 5 op art. 18 der Wet op de Invordering.

3. Volgens De Invordering no. 22, blz. 66, moet het schrijfloon voor het exploot en voor de afschriften afzonderlijk worden berekend. Verg. aant. 1 op § 4.

4. Het is gebleken, dat voor exploten betreffende de invordering der directe belastingen gedrukte formulieren worden gebezigd, waarin het wegens schrijfloon verschuldigd bedrag voor de meeste gevallen te hoog is opgegeven.

Sluiten