Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage B, II (I. V.). - §§ 8-6.

239

Hierop is de aandacht der deurwaarders gevestigd, met aanbeveling aan Inspecteurs en Ontvangers, om toe te zien, dat de vervolgingskosten overeenkomstig de voorschriften worden berekend. Res. V. 1885, no. 113.

5. De -kosten voor het exploot van derden-beslag worden berekend volgens de §§ 3 en 4.

Verg. § 9 hierna, alsmede aant. 145 op art. 14 der Wet op de Invordering.

6. Verg. het laatste lid van art. 53 van het Tarief voor justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken, in noot a op aant. 2 hiervoor.

§ 4. Wegens door den deurwaarder vervaardigde en geteekende afschriften van stukken die bij een exploot worden overgegeven, is volgens art. lg der wet eveneens f 0,10 voor, iedere 800 lettergrepen verschuldigd. Ook hierbij wordt een overbhjvend gedeelte van 800 lettergrepen voor vol gerekend en maakt het geen verschil, wanneer gedrukte formulieren worden gebruikt (1-2).

1. Onder § 4 valt het schrijfloon voor het, bij het afschrift van het exploot van derden-beslag, aan den derden-beslagene uit te reiken afschrift (extract) van (uit) het dwangbevel, waarop aan de achterzijde afschrift (extract) van (uit) de geregistreerde akte van beteekening is geplaatst. Zie § 66 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering.

Blijkens De Invordering no. 22, blz. 66, moet het schrijfloon worden berekend over het totaal der lettergrepen van afschrift (extract) dwangbevel en afschrift (extract) akte van beteekening, met forceering op het eindcijfer. Verg. aant. 3 op § 3.

2. Verg. §5.

§ 5. Schrijfloon volgens de vorige paragraaf kan niet in rekening worden gebracht, wanneer reeds op andere wijze kosten worden berekend voor het afschrift dat bij het exploot moet worden overgegeven (verg. §§ 9 en 12) (1).

1. Zie aant. 2 op § 9 en aant. 1 op § 12.

§ 6. Wordt ter voldoening aan art. 2, art. 4'°, of art. 48° van het Wetboek van Burgerlijke Bechtsvordering (1): exploot gedaan aan den burgemeester of den officier van justitie, een afschrift van het exploot aangeplakt, het exploot in een dagblad aangekondigd,

dan is krachtens de zinsnede die in art. 1 der wet tusschen c en d is ingevoegd, voor ieder dier bemoeienissen, boven de gewone kosten, f 0,80 verschul* digd (2).

I. Zie bijl. D.

%. Taalkundig heeft de volzin, die achter lett. c van art. 1 der wet van 1 Juni 1850, S. no. 26, is ingevoegd, betrekking op al hetgeen voorafgaat, terwijl ook de wetgever, naar het schijnt, geen reden kan hebben gehad om hetgeen bij dien volzin wordt bepaald, niet te doen gelden voor de beteekening van een dwangbevel. •

Hieruit volgt, dat onder het exploot, bedoeld in § 6 der I. V. (a) ook is

Sluiten