Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage B, II <I. V.)- — §§ 8—9.

241

• zonderlijk exploot wederom bevel moeten worden gedaan om binnen twee dagen daarna aan het dwangbevel te voldoen, waarbij door den executant opnieuw tot den afloop der executie woonplaats wordt gekozen. Den belastmasehuldige worden voor de beteekening van dit exploot geen kosten in rekening gebracht. Instructie Invordering, § 78, laatste lid.

4. Voor het exploot van opheffing van het beslag ingevolge lastgeving van den Directeur, overeenkomstig § 83, tweede lid, der Instructie Invordering (a), worden aan den belastingschuldige geen kosten in rekening gebracht.

(o) Opgenomen onder art. 15 der Wet op de Invordering.

5. Verg. aant. 6 op § 2.

6. Zie art. 463 W. v. B. R.

Voor de indiening van het verzoekschrift wordt de tussehenkomst van een procureur vereischt. Zie § 56 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering.

De kosten van vervoer der goederen naar de plaats van verkoop en de andere daarmede in verband staande kosten kunnen niet aan den belastingschuldige in rekening worden gebracht. Zie het laatste lid van § 17 hierna.

Deze kosten worden verevend op de wijze, vermeld in § 19. Ook de kosten van den procureur kunnen aan hét Rijk in rekening worden gebracht. Verg. § 27 hierna.

T. Naar het voorkomt, zullen ook geen kosten kunnen worden berekend voor de beteekening van een door den President der Rechtbank ingewilligd verzoekschrift van den Ontvanger om verkorting of verlenging van den termijn van verkoop, bedoeld bij art. 462 W. v. B. R. Verg. aant. 14 op dat artikel, in bijl. D.

§ 9. Volgens art. ld der wet wordt berekend:

voor eene vacatie van niet langer dan 8 uren, tot inbeslagneming van roerende of onroerende goederen of schepen, naziening of verkoop (1) en het schrijven van het origineel en de afschriften (2) van het daarvan op te maken proces-verbaal ƒ 1,80;

voor elk verder uur of gedeelte daarvan (3—4) „ 0,60;

voor vacatiëloon van ieder der getuigen wordt gevorderd, indien hunne tegenwoordigheid niet langer dan 3 uren noodig is geweest (5—6) „ 0,45;

voor elk verder uur of gedeelte daarvan „ 0,15.

Voor het herhaald bevel aan het arrest voorafgaande zijn geene afzonderlijke kosten verschuldigd, vermits dat bevel in het proces-verbaal van beslaglegging wordt opgenomen.

Bij de toepassing van het eerste lid mag de tijd aan het opsporen van getuigen besteed niet worden gerekend (7).

1. De kosten voor het exploot van derden-beslag en voor de daarbij uit te reiken stukken worden berekend volgens de §§ 3 en 4.

Verg. aant. 3 op § 3 en aant. 1 op § 4.

2. Het afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming, bestemd voor den bewaarder wordt dadelijk na de opmaking aan hem uitgereikt. Zie art. 452 W. v. B. R.

Invordering. 16

Sluiten