Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

Bijlage B, II (I. V.). — §§ 12—14.

beslagene worden de kosten (waaronder schrijfloon) berekend volgens § 3.

Voor het, bij die beteekening, uit te reiken afschrift van het procesverbaal van overgang kan geen schrijfloon worden berekend, omdat dit reeds is begrepen in de kosten voor het proces-verbaal zelf (ƒ1,65).

Verg. § 5 hiervoor.

%. Verg. de §§ 13 en 14 hierna, alsmede aant. 4 op § 9, aant. 1 op § 10 en aant. 4 op § 11 hiervoor.

§ 13. De vorige paragraaf is b.v. van toepassing, wanneer de opheffing van een gelegd beslag, volgens de bestaande voorschriften, bij proces-verbaal moet worden geconstateerd, terwijl dan bovendien de in § 8 vermelde kosten worden gevorderd voor de beteekening van dat proces-verbaal. Geschiedt de opheffing bij eenvoudig exploot, dan wórdt natuurlijk alleen naar § 3 gerekend (1-2).

1. Opheffing van executoriaal beslag op roerende goederen, of van derden-beslag, gelegd wegens belastingschuld, behoeft niet bij exploot te geschieden, tenzij de beslagene zulks uitdrukkelijk mocht verlangen (o), of die opheffing bij proces-verbaal moet worden geconstateerd. Dit laatste is het geval, indien er bij de inbeslagneming overeenkomstig art. 445 W. v. B. R. is gehandeld (b), of ingeval een deel der in beslag genomen roerende goederen is verduisterd en de schuld op het overschietende niet is te verhalen (c). Instructie Invordering, § 68, eerste lid.

Zie ook het tweede en derde lid der aangehaalde paragraaf, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering.

(o) Wanneer de Directeur de gegrondheid van een tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel ingesteld verzet boven allen twijfel verheven acht, wordt het beslag, geheel of gedeelteUjk, bg exploot opgeheven, waarvoor den belastingschuldige echter geen kosten worden in rekening gebracht. Zie § 83 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 15 der Wet op de Invordering.

Zie ook aant. 152 op art. 14 dier wet.

Het beslag wordt voorts geheel of gedeeltéBjk bjj exploot opgeheven, wanneer op een bezwaarschrift, als bedoeld in art. 16 der genoemde wet, gunstig is beschikt. Zie § 84 der Instructie Invordering, opgenomen onder gemeld art. 16.

Ook voor dit exploot worden geen kosten berekend. Zie § 8 hiervoor.

(6) De opheffing moet in het hier bedoelde geval steeds bjj proces-verbaal geschieden, onverschillig of het geld of de geldswaardige papieren ter griffie of op een andere plaats zijn gedeponeerd. Verg. aant. 1, met noot o, op § 10 hiervoor.

(c) Zie de aantt. 20 en 21 op art. 450 W. v. B. R. (bijl. D).

%. Zie aant. 4 op art. 461 W. v. B. R. (bijl. D).

§ 14. Onder § 12 valt daarentegen niet het proces-verbaal van onvermogen, waarvan de opmaking niet steunt op eene verplichting in den zin der wet. Voor dat geschrift worden dus geen kosten gerekend, wanneer de belasting later nog mocht worden geïnd (1).

Ook valt niet daaronder de akte van prolongatie (2) van een gelegd beslag, die immers niet door den deurwaarder, doch tusschen den ontvanger en den belastingschuldige wordt opgemaakt (8). Voor de beteekeningen, waartoe de prolongatie aanleiding mocht geven, worden de kosten vermeld in § 3 berekend (4).

1. Indien een vervolging eindigt met proces-verbaal van onvermogen kan het loon der getuigen aan het Rijk in rekening worden gebracht. Zie de §§ 20 en 22 hierna. .

Mocht later verhaal mogelijk blijken, dan kunnen de getuigenloonen,

Sluiten